Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Handbok för kärnvapenverkan.

Handbok för kärnvapenverkan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wigg Lars
Ort: Umeå
Sidor: 174
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-08-19
Rapportnummer: (FOA-R--96-00378-4.1)
Nyckelord Elektromagnetisk puls, EMP, initialstrålning, joniserande strålning, kombinerad verkan, kriterier, kvarvarande strålning, kärnvapen, kärnvapenverkan, luftstötvåg, markstötvåg, vattenstötvåg, verkan, verkansradier, värmestrålning, air blast, combined effects, criteria, effects, electromagnetic pulse, fallout, ground shock, initial radiation, ionizing radiation, nuclear weapons, radius of action, residual radiation, thermal radiation, water shock
Sammanfattning Föreliggande handbok ger (främst i tabellform) information om - den fysikaliska miljön i anslutning till kärnvapenexplosioner (luft-, mark- och vattenstötvåg, värmestrålning, joniserande initialstrålning och kvarvarande strålning samt elektromagnetisk puls) - kriterier för verkan på människor och material av olika slags kärnvapenverkningar - verkansradier vad gäller luft- och vattenstötvåg, initialstrålning samt värmestrålning. I ett avslutande kapitel presenteras även radier avseende kombinerad verkan på människor i några olika skyddssituationer (i det fria, i pansarbandvagn, i byggnader). Handboken liknar närmast Kärnladdningshandbok 1962 (KlngH), som än idag är det mest detaljerade reglementet för försvarsmakten beträffande kärnvapenverkan. Till skillnad från KlngH innehåller dock föreliggande handbok inte något underlag för insatsberäkningar. Den har utformats för användning främst i krigsorganiserade högre staber och skyddscentraler samt vid utbildning av stabs- och skyddspersonal. Den kan över huvud taget användas i sammanhang där man önskar bedöma verkan av kärnvapen mot mål av punktkaraktär, t.ex. vid studier. En ambition har varit att göra handboken användbar för både militärt och civilt bruk. Separat kommer ett PC-program, som ger ungefär samma information som handboken, att göras tillgängligt.
Abstract The present manual gives (mostly in the form of tables) information about - the physical environment following nuclear weapons explosions (air blast, ground and water shock, thermal radiation, ionizing initial and residual radiation, and electromagnetic pulse) - critera for nuclear weapons effects on personnel, military equipment, and buildings - radii of action for air blast, water shock, thermal radiation, and initial radiation. In a concluding chapter are also presented radii of action for combined effects on personnel (in the open, in armoured fighting vehicles, and in buildings). The manual is similar to the Swedish Nuclear Weapons Manual issued in 1962 (Kärnladdningshandbok 1962), which still is the most detailed manual, the new one gives no data for nuclear attack planning. The new manual is intended for peace-time training and wartime use by NBC officers serving in high-level staffs and NBC defence centres. In general, it can be used in any situation where an assessment of nuclear effects on a point target is to be made. An ambition has been to make it useful for both military and civilian use. A PC program giving essentially the same information as the manual will be issued separately.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182