Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Development of an active millimeterwave sensor - MMS3.2A.

Development of an active millimeterwave sensor - MMS3.2A. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svedin Jan
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-01-29
Rapportnummer: (FOA-R--96-00387-314)
Nyckelord millimeterwave technology, HEMT, microstrip antenna, focal plane arrays, millimetervågsteknik, mikrostripantenner, fokalplansarrayer, 340
Sammanfattning Rapporten redovisar de viktigaste resultaten erhållna inom projektet "Utveckling av en aktiv millimetervågssensor" under tidsperioden juni 1996 till november 1996 (etapp MMS3.2A). Prestanda för två typer av 94 GHz 4x4 patchantenn InP HEMT sensorchip har undersökts. Den ena arrayen använder ett galvaniskt fördelningsnät för distribution av LO-effekten, medan den andra typen av array utnyttjar kvasioptisk distribution av LO:n. Den uppmätta konversionsförlusten för de två typerna av sensorarrayer har befunnits i god överensstämmelse med tidigare erhållna teoretiska och experimentella resultat. En minsta konversionsförlust på omkring 15 dB har konstaterats vid 94 GHz. Uppmätta antenndiagram för arrayen med galvaniskt fördelningsnät har konstaterats vara i för bildalstrande ändamål adekvat överensstämmelse med de teoretiskt förväntade diagrammen. En W-bands övergång från rektangulär vågledare till mikrostrip har också konstruerats. De utvecklade fokalplansarraychipen skall användas i IR/mm multisensorprojektet vid FOA.
Abstract This document reports the most important results that have been obtained within the project "Development of an active millimeterwave sensor" during the period June 1996 to November 1996 (phase MMS3.2A). The performance of two 94 GHz 4x4 patch antenna InP HEMT sensor chips have been investigated. One array uses a galvanic LO power distribution network, while the other uses quasi-optical distribution of the LO. The measured conversion loss for the two types of sensors have been found in good agreement with earlier obtained results. A minimum conversion loss around 15 dB has been obtained at 94 GHz. Antenna diagrams have been measured for the sensor array that uses the galvanic LO distribution network. The correspondence with ideal patterns is adequate for imaging applications. A W-band transition from rectangular waveguide to microstrip is also presented. The developed focal place sensor array chip will be used in the IR/mm multisensor project at the Swedish Defence Research Establishment (FOA).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182