Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1995/96 för FoT-området. Skydd och anläggningsteknik.

Årsrapport 1995/96 för FoT-området. Skydd och anläggningsteknik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Liljegren Tore
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-17
Rapportnummer: (FOA-R--97-00395-311)
Nyckelord fortifikatoriskt skydd, krigsbrand, sabotage, bebyggelse, internationella operationer, ammunitionslager, fasta anläggningar, flexibla skydd
Sammanfattning Rapporten är en sammanfattning av FOA:s forskning inom Forsknings- och Teknikutvecklingsområdet Skydd och anläggningsteknik under 1995/96. I rapporten redovisas översiktligt områdets omfattning och inriktning samt den nationella och den internationella utvecklingen. Omfattning och inriktning av forskningen är mot försvarsmaktens behov av skydd i fasta anläggningar inom bl a lednings- och underrättelsefunktionerna. Vidare mot flexibla skydd, som vid utnyttjande i rörlig strid, i vissa fall kan vara transportabla/flyttbara och som dessutom medger förändringar i skyddsnivå samt för förband grupperade till försvar av t ex infallsportar, stödjepunkter och bevakningsobjekt. Härutöver bedrivs forskning bl a avseende skydd vid internationella operationer, skydd vid sabotage och inbrott, riskområdesminskande åtgärder vid explosion i ammunitionslager samt krigsbrandforskning. Den nationella forskningen bedöms - med den anpassning som erfordras för svenska förhållanden - i stort överensstämma med den internationella utvecklingen. Bland forskningsresultaten kan bl a framhållas den verksamhet som bedrivs inom området högpresterande betong och där resultaten hitintills visar på förbättrade möjligheter till ballistiskt skydd. Forskningen att med vattenbarriärer dämpa effekterna vid explosion i ammunitionslager har fortsatt med fullskaleförsök i Älvdalen. Behovet av skydd vid internationella insatser har analyserats. Analysen visar på behovet av att snabbt erhålla skydd vid etablering och omgruppering. Dessutom har möjligheterna att före insats erhålla underlag för bedömning av infrastrukturens utnyttjande i presumtiva insatsområden visat sig vara starkt begränsade.
Abstract The report is a summing up of the research at The Defence Research Establishment in Protection and Construction Techniques. In the report you will find a summing up of the results and the aim and directions of the research area but also the national and the international development. Within the research area work is performed to meet the need of the military defence of fixed fortifications among other things for command and intelligence. But also against flexible protection for use in an unfixt combat, sometimes mobile and with possibilities to different protection levels and for miliotary units grouped for local defence and guard. Futhermore research is made for international operations, protection against sabotage and housebreaking, mitigation of explosion effects in ammunition magazines and wartime fire. The national research seems, with adaptation to swedish conditions, follow the international development. Among the results of the research some will be noticed: - High Performance Concrete seems to be good for ballistic protection. - A full scale test has been made in Älvdalen in order to study the mitigation efects of water at explosions in ammunition magazines. - The need of protection at international operations have been analysed. The analysis shows the importance to get fast protection at arrival. It also shows that it is very difficult to get detailed information of the infrastructure in presumptive areas for operations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182