Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effects of normobaric hypoxic confinement on human performance.

Effects of normobaric hypoxic confinement on human performance. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustafsson Christina, Gennser Mikael, Örnhagen Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 140
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-08-26
Rapportnummer: (FOA-R--97-00414-720)
Nyckelord Acklimatisering, fysisk prestation, hypoxi, kognitiv prestation, psykomotorisk prestation
Sammanfattning Förbudet att använda halon för brandsläckning gör att nya metoder måste utarbetas. Sänkt oxygenhalt som brandförebyggande åtgärd i slutna utrymmen, t ex ubåtar har rönt stort intresse. Om människor skall leva och arbeta i atmosfär med sänkt oxygenhalt måste dess påverkan på mental och fysisk prestationsförmåga utvärderas. Tre försök, 11 till 14 dagar långa har genomförts, med totalt 22 personer som exponerats för sänkt oxygenpartialtryck men med normalt atmosfärstryck (normobar hypoxi med 13, 14 och 15 kPa O2) upp till 10 dagar med mellanliggande normoxi perioder (21 kPa O2). I varje experiment har de åtta försökspersonerna varit indelade i två team vilka arbetat efter samma 6-timmars skiftsystem som ombord på svenska ubåtar. Fysiska, kognitiva, psykomotoriska och motoriska tester samt besvarande av frågeformulär har genomförts en eller två gånger under varje 24timmars period. Försökspersonerna tolererade sänkningen av oxygenpartialtrycket väl. I många tester förbättrades resultaten med tiden som en effekt av inlärning även vid hypoxi. 10 dagars vistelse i atmosfär med oxygenpartialtryck ner till 14 kPa påverkade inte försökspersonerna nämnvärt. Den kognitiva och psykomotoriska prestationsförmågan bibehölls även vid dygnslång exposition för 13 kPa oxygen men ledde till en ökning i skattning av subjektiva symptom.
Abstract Because of the ban on production and use of halons replacement agents or other methods are needed for fire extinguishing. The technique of reduced oxygen levels has attracted great interest both in regard to fire extinguishing as well as for fire prevention in closed spaces such as for instance submarines. However, if humans are to work and live in environments with reduced oxygen levels, the effects of hypoxia on human performance must be further assessed. In three 11 - to 14-day confinements a total of 22 subjects were exposed to different levels of normobaric hypoxia (14 and 15 kPa O2, for up to 10 days, and 13 kPa for 24 hr) with intervening periods of normoxia. In each experiment eight subjects were divided into two teams, working in six hour shifts around the clock, as practiced onboard Swedish submarines. Physiological, cognitive, psychomotor, and motor performance tests, and questionnaires were administered once or twice in every 24-hour period. All of the subjects appeared to tolerate the acute reduction in oxygen partial pressure well. In many of the tests performance improved with time as a result of learning, despite reductions in the oxygen level. No reduction in cognitive or psychomotor performance or learning was observed at any of the oxygen levels tested. Oxygen levels down to 14 kPa was well tolerated for up to 10 days. Cognitive and psychomotor performance was maintained during 24 h long exposures to 13 kPa oxygen, but exposure to this level of hypoxia caused an increase in subjective symptoms.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182