Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Värderbara processer vid räddningsinsats: efter angrepp med kemiska stridsmedel.

Värderbara processer vid räddningsinsats: efter angrepp med kemiska stridsmedel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Per Ola, Hulten Göran, Melin Lena, Olofsson Göran, Rejnus Lars
Ort: Umeå
Sidor: 39
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-04-25
Rapportnummer: (FOA-R--97-00417-865)
Nyckelord Räddningstjänst, kemiska stridsmedel, värderingsmetodik, insatsplan, instrumenterad fältövning, rescue service, chemical agents, assessment methodology, emergency plan, instrumented field
Sammanfattning Huvudsyftet med studien är att ge ett underlag för vidare utveckling av metoder för värdering av räddningsinsats efter angrepp med kemiska stridsmedel i krigstid. Studien innefattar genomgång och identifiering av ett stort antal parametrar som en KEM/C-räddningsinsats är avhängig av och vilken parameteruppsättning som kan ingå i värderingsprocessen. Räddningsinsatsens olika delprocesser analyseras var för sig med beaktande av kritiska parametrar, skillnader mellan C och KEM och värderingsmöjligheter. Förebyggande åtgärder som bör beaktas vid upprättande av KEM/C-insatsplan har strukturerats i form av en planeringsmodell. Värderingen föreslås kunna genomföras med tre huvudinriktningar. För det första ska värdering av räddningstjänstens insatsplaner kunna göras baserat på användning av insatsplansmallar med tillhörande system av kontrollfrågor. För det andra ska den operativa räddningsinsatsförmågan i C-miljö testas och värderas med stöd av ett modernt fältträningssystem. Systemet baseras på användning av GPS-utrustning för automatisk visning av positioner i kommandocentralen. Registrering av mätvärden och rapporteringar görs också. För det tredje ska värdering kunna ske i efterhand baserat på redan registrerade fältförsök, där en metod för användning av frågemallar finns utarbetad.
Abstract The main purpose of this study is to give a basis for further development of methods for rescue effort assessment after an attack with chemical warfare agents. The study includes investigation and identification of a number of parameters correlated to the KEM/C rescue effort and a parameter set that can be included in the assessment procedure. Subprocesses of the rescue effort are analysed, respectively, by considering critical parameters, differencies between C and TICS and assessment possibilities. The planning process for development of KEM/C emergency plans has been structured in a proposed planning model. The assessment is proposed to be done in three main directions. First the KEM/C emergency plans for the rescue services will be assessed, using standard forms o KEM/C emergency plans with a matching system of criteria questions. Secondly, the operative capability of the rescue services in a C-environment will be tested and assessed by using a modern field training system. The field training system uses GPS equipment for automatic presentation of positions for the units. Registration of measurement values and report is also done. Thirdly, the assessment will be done on already registered field tests together with prepared questionnaires.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182