Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Belastning av betongplattor med tryck och splitter från 250 kg minbomber.

Belastning av betongplattor med tryck och splitter från 250 kg minbomber. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Forsen Rickard
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-04-23
Rapportnummer: (FOA-R--97-00418-311)
Nyckelord Luftstötvåg, Splitter, Armerad betong, Experiment
Sammanfattning En försöksserie (pilotstudie) har genomförts för studium av skador på betongkonstruktioner vid belastning av kombinationen tryck och splitter från konventionella vapen. 250 kg minbomber (OFAB/250) har detonerats på olika avstånd från 200 mm tjocka armerade betongplattor fritt upplagda med spännvidden ca 1,9 m. Skadenivån hos betongplattorna påverkades mycket starkt av splitterbelastningen. Eftersom splitterutkastet är olika i olika riktningar spelar bombens orientering en stor roll för skadorna i en viss punkt. Vid försöken visades att betongplattan slogs sönder på 14 m avstånd om den träffades av den koncentrerade splitterskuren men inte på 5 m avstånd om den inte träffades av splitterskuren. Beräkningar av tryck och impulstäthet liksom splitternas utkastningsriktningar stämmer relativt väl överens med uppmätta värden. Den empiriskt baserade modell som har använts för beräkning av maximala utböjningar vid kombinationen av tryck och splitter är mycket osäker bl.a. p.g.a. att det experimentella underlaget är litet. Med gjorda antaganden gav beräkningsmodellen mindre maximala utböjningar än vad som registrerades vid experimenten.
Abstract A test series was made to study the damage to reinforced concrete slabs loaded by the combination of blast and fragments from conventional weapons. 250 kg GP bombs (OFAB/250) were detonated at different stand-off from 200 mm thick reinforced concrete slabs with 1.9 m span. The damage of the slabs were greatly influenced by the fragment loading. Since the fragment loading is different in different directions, the orientation of the bomb relative to the slab is very important for the damage level. In experiments with orientation of the bomb to give maximum fragment loading the slab was destroyed at 14 m stand-off, but not at 5 m stand-off if it was not hit by the fragments. The results from the experiments were compared to calculations. A semi-empirical model previously developed from small scale experiments gave less calculated maximum deflections than was recorded in the experiments.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182