Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modal analysis of wavefields in range independent oceanic media.

Modal analysis of wavefields in range independent oceanic media. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Parastates Elias
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-08-06
Rapportnummer: (FOA-R--97-00419-409)
Nyckelord underwater acoustics, high resolution signal processing, modal analysis, non linear spectral estimation, synthetic aperture arrays, parameter estimation, undervattensakustik, signalbehandling, modanalys, icke linjär spektral estimering, högupplösande metoder, syntetisk apertur, parameterestimering
Sammanfattning En Maximum-Likelihood (ML) metod för modanalys av tidsinvarianta tvådimensionella vågfält i en deterministisk horisontellt skiktad vågledare introduceras. Cramer-Rao-gränserna för varianserna av ML-estimaten av vågtalen härleds från likelihood-funktionen för vågfältet registrerat i ett vertikalt plan med en rektangulär array. ML-estimaten visas vara konsistenta för ändliga arraydimensioner förutsatt att antalet observationer går mot oändligheten. ML-metoden, applicerad på data från Östersjön, upplöser ett stort antal moder från moderata apperturlängder och uppnår god överensstämmelse mellan modellerat och observerat vågfält.
Abstract A Maximum-Likelihood (ML) method for modal analysis of time invariant two dimensional wavefields in a deterministic layered wave guide is introduced. The Cramer-Rao Bounds (CRBs) of the variances of the ML modal wavenumber estimates are derived from the likelihood function of the wavefield sampled in a vertical plane by a rectangular receiver array. The ML estimates are shown to be consistent for a finite array size and a fixed number of sensors as the number of snapshots tends to infinity. The ML method is applied on data collected in the Swedish archipelago, is shown to resolve a high number of modes from moderate length apertures, and to achieve a good agreement between modelled and observed wavefields.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182