Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Electromagnetic wave propagation from dipole sources in lossy media.

Electromagnetic wave propagation from dipole sources in lossy media. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Liefvendahl Mattias
Ort: Stockholm
Sidor: 59
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-03-19
Rapportnummer: (FOA-R--97-00425-409)
Nyckelord Elektromagnetisk vågutbredning, Kvasistatisk approximation, Spridning, Tvåskiktsmodell
Sammanfattning Elektromagnetiska fältberäkningar kräver som regel mycket datorkraft, särskilt i realtids tillämpningar. Detta examensarbete behandlar en teoretisk modell för utbredning av extremt lågfrekventa radiovågor i saltvatten. Den exciterande källan modelleras av en elektrisk dipol nedsänkt i en dissipativ halvrymd. I det studerade parameterområdet är det möjligt att härleda explicita fältuttryck vilket förkortar beräkningstiden kraftigt. Jämförelse av noggrannhet och beräkningshastighet med existerande program som bygger på numerisk beräkning av transform integraler har gjorts. Den implementerade koden kan också användas i spridningsproblem, vars kanske intressantaste tillämpning är ubåts- och mindetektion.
Abstract Computational electromagnetics as a rule requires high performance computers, especially in real-time applications. In this MSc thesis a theoretical model for propagation of extremely low frequency radio waves in the sea is studied. The exciting source is modeled by an electric dipole in a conducting halfspace. In the investigated parameter region it is possible to achieve explicit field expressions which reduces the computational time considerably. A comparison of accuracy and computational speed is made with program that calculates the exact field expressions numerically. The implemented code can also be used in scattering calculations, with interesting applications in submarine and mine detection.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182