Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Destruktion av explosivämnen genom förbränning.

Destruktion av explosivämnen genom förbränning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlsson Tomas, Lamnevik Stefan
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-28
Rapportnummer: (FOA-R--97-00426-222)
Nyckelord Ammunitionsdestruktion, Förbränning, Kväveoxider, Explosivämnen, Eldningsolja, Aceton
Sammanfattning FOA har av HKV fått i uppdrag att utveckla ett förfarande för förbränning av explosivämnen som suspension eller emulsion i olja som har patenterats av FOA. Uppdraget är treårigt och påbörjades 1 juli 1994. Denna rapport beskriver vad som framkommit ur teknisk synpunkt under de två första arbetsåren. Förfarandet bygger på att det skulle vara möjligt att få en blandning av explosivämnen och eldningsolja att vara brännbar men icke detonerbar om blandningsförhållandet reglerades så att energiinnehållet för blandningen i sig och utan närvaro av luft inte översteg 1 MJ/kg. Så har också kunnat bekräftats med utförda experiment med sprängämnena pentyl, hexogen och trotyl. En försöksanläggning har byggts upp vid FOA Grindsjön. Denna består av en vattenmantlad keramisk eldstad med skorsten, försedd med gasuttag för mätning av gaskoncentrationer, uppåtriktad brännare med tillbehör samt blandnings- och doseringsanordning för explosivämne/olja. Prov gjordes tidigt med en konventionell oljebrännare (storlek strax över den för småhus). Denna typ visade sig vara olämplig, främst beroende på för små inre kanaler och på att den hade förbränning i ett steg, vilket ger höga kväveoxidhalter. I anläggningen sitter nu en tvåstegs keramisk tryckluftsbrännare med gasoltändning. Med denna utrustning har man kommit ned till 700 ppm kväveoxider vid förbränning av trotyl i aceton/eldningsolja. Ett viktigt tekniskt problem är att komma ned i tillräckligt liten partikelstorlek för ingående fasta explosivämnen, i synnerhet för försök i liten modellskala.
Abstract FOA has been contracted by HQ/Envoronment to develop a method for combustion of explosives as suspension or emulsion in heating oil which has been patented by FOA. The contract is on three years and started 1 July 1994. This report covers what has been achieved during the two first years. According to the patented method a mixture of explosives and heating oil is combustible but not detonable if the energy content of the mixture in absence of air is less than 1 MJ/kg. This has been confirmed by detonation tests on mixtures of heating oil with PETN, RDX and TNT. A pilot plant has been built at FOA Grindsjön. This consists of watercooled ceramic furnace chimney, equipped with a vertical burner with support systems for mixing and measuring of explosives/oil mixtures and air. The exhaust gases are monitored for oxygen, carbon monoxide and dioxide and nitrogen oxides. A conventional oil burner, slightly larger than the type used for heating of a small house, was tested at an early stage but was found to be inadequate due to too small inner dimensions and high production of nitrogen oxides. The pilot plant is now equipped with a ceramic two stage burner. With this burner TNT in acetone/heating oil has been burnt with a low production of nitrogen oxides, 700 ppm. An important technical problem is how to get a sufficient particle size reduction of the explosives used in the slurries. This has to be studied further.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182