Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Investigations of microwave breakdown in transmit-receive switches and in air.

Investigations of microwave breakdown in transmit-receive switches and in air. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Madsen Kent
Ort: Linköping
Sidor: 96
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-06-02
Rapportnummer: (FOA-R--97-00431-612)
Nyckelord microwave breakdown, receiver protector, high power microwave, HPM, mikrovågsöverslag, mottagarskydd, högeffekt pulsad mikrovåg, 340, E3019
Sammanfattning Föreliggande arbete behandlar två tillämpningar av mikrovågsöverslag i gaser, av tekniskt stort intresse. En detaljerad, såväl teoretisk som experimentell, undersökning har utförts av mikrovågsöverslag i sändar-mottagar-(SM) rör. Ett antal teoretiska modeller har härletts och visat sig ge förutsägelser av karakteristiska egenskaper hos SM-rören som är i god överensstämmelse med redovisade experimentella resultat för ett antal SM-rör. Karakteristiska egenskaper för mikrovågsöverslag i luften har även undersökts, med hjälp av en kortpuls 37 GHz högeffekt pulsad mikrovåg (HPM) generator. Det transmitterade mikrovågsfältets elektriska fältstyrka samt den karakteristiska tiden att bilda det självinducerade överslagsplasmat har mätts och visat sig vara i god överensstämmelse med tidigare publicerade teoretiska modeller. Särskilt kan nämnas att de experimentella resultaten bekräftar de teoretiska förutsägelserna att mikrovågsfältets elektriska fältstyrka växer snabbt med minskande pulstid. En fotografisk bild har tagits av överslagets fördelning i en fokuserad mikrovågsstråle, som tydligt visar den geometiska fördelningen av överslags områden längs mikrovågsfältets utbredningsriktning. Föreliggande arbete är inlämnat till Chalmers tekniska högskola, som avhandling för teknisk licentiatexamen (CTH technical report No. 260 L)
Abstract The present work considers two technically important applications of microwave breakdown in gases. A detailed theoretical as well as experimental investigation is made of breakdown phenomena in microwave transmit-receive (TR) switches. Using simple physical modelling, a number of theoretical predictions are obtained for the characteristic properties of the TR-switch and the predictions are shown to be in good agreement with experimental data for a number of different TR-switches. The characteric properties of microwave breakdown in air has also been investigated, using a short pulse 37 GHz high power microwave (HPM) generator. The transmitted microwave field strength and the characteristic time for formation of self-induced breakdown plasma have been measured and shown to be in good agreement with previously published theoretical models. In particular, the experimental results confirm the theoretical prediction that the microwave electric field increases strongly with decreasing pulse length. A visual recording of the breakdown pattern in the focused microwave beam has also been made, giving a clear picture of the distribution of breakdown regions along the propagation path of the microwave. The present work has been submitted to the School of Electrical and Computer Engineering at Chalmers University, Gothenburg, in Sweden, in partial fulfillment of the requirements for the degree of licentiate of engineering in microwave technology (CTH technical report No. 260L).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182