Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hitta människor försvunna i rasmassor med hjälp av elektronisk näsa och neurala nätverk.

Hitta människor försvunna i rasmassor med hjälp av elektronisk näsa och neurala nätverk. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ödman Svante, Jubrink Hans, Fransson Jörgen, Arntzen Per-Otto, Gundmark Patrik, Söderström David, Ödman Anna-Maria, Jubrink Stefan
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-09-25
Rapportnummer: (FOA-R--97-00433-240)
Nyckelord människor, rasmassor, gassensorer, elektronisk näsa, neurala nätverk, humans, landslide, earthquake, gas sensors, electronic nose, neural network, 300, 320
Sammanfattning En av räddningstjänstens uppgifter är att söka rätt på och rädda människor. Räddningsverket har givit FOA i uppdrag att utveckla en mätmetod för stöd vid lokalisering av människor som hamnat under rasmassor vid jordbävningar och laviner etc. Den elektroniska näsan kan detektera en människa som är placerad i ett slutet utrymme inomhus och under rasmassa (simulerad miljö) i ett utrymme utomhus med en detekteringssäkerhet kring, 80-99% . Människan utsöndrar ämnen via andningsorgan, hud och kroppsöppningar. så kallade effluenter. Vår forskning, har verifierat möjligheten att med experiment detektera människor innestängda i slutna utrymmen med en "elektronisk näsa" bestående av en uppsättning av gassensorer och neurala nätverk. Rapporten beskriver verksamheten under perioden 1995-96. En elektronisk näsa har konstruerats, ett nytt försöksutrymme (utomhus) har byggts upp, sensorer har analyserats, programvara utvecklats och ett stort antal olika mätningar har genomförts. Mätningar har genomförts både inomhus, utomhus och under rasmassor (simulerad miljö). Neurala nätverk har testats och tränats. Mätresultaten analyserades med tre statistiska metoder; Principalkomponentanalys, Diskriminantanalys och Logistisk Regression. Med erhållna erfarenheter från projektarbetet rekommenderas att projektet fortsätter. Luktsensoranalys, elektronisk näsa, är en teknik väl värd att satsa på för totalförsvaret.
Abstract One of the National Rescue Service´s missions is to search for and save humans. The Swedish Rescue Service Agency has given FOA a commission to develop a measurement method as an aid in the search for peopie hidden in the debris of an earthquake, avalanche etc. The Electronic Nose System can detect a person indoors or hidden in an earth layer outdoors with about 80 to 99% probability of detection. Human beings excrete volatile compounds as pulmonary gases, mouth air and similar gases. This is done from surfaces of the skin and from open channels of the human body. Our research has shown the possibility, with practical experiments, to detect persons in closed space using an existing Electronic Nose System made of gas sensors and a neural network. The report describes activities of the project for the period 1995-96. An Electronic Nose System was constructed, an underground room for experiments was built outdoors, sensors were analysed, computer programs developed and a couple of measurement experiments made.The measurements have been made indoors, outdoors and in debris. Neural networks were exercised and learnt. Measurement results were analysed with three statistical methods; Principal Component Analysis, Discriminant Analysis and Logistic Regression Analysis. A conclusion of work done so far is the advice to prolong the project. The "Odour Analysis-Electronic Nose" will most likely be a great asset to the national total defence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182