Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flygstridsdräkt 90:s skydd mot klimat. Granskning av FMV:Prov (FCPL):s verifikationsprov.

Flygstridsdräkt 90:s skydd mot klimat. Granskning av FMV:Prov (FCPL):s verifikationsprov. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergh Ulf, Danielsson Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-13
Rapportnummer: (FOA-R--97-00442-720)
Nyckelord flygstridsdräkt 90, klimat
Sammanfattning Flygstridsdräkten skall skydda flygföraren (ff) bl a mot klimatiska påfrestningar. FMV (Prov FCPL) har under 1995/96 genomfört flera försöksserier i syfte att klarlägga om dräkten uppfyller ställda krav. Resultaten finns dokumenterade i 3 olika rapporter. FMV har uppdragit åt FOA att granska denna provning avseende metod, procedur och slutsatser samt att bedöma behovet av ytterligare prövning och föreslå inriktningen för eventuell kompletterande prövning. kraven på dräkten har inledningsvis dokumenterats i PTTEM, vilken via kravspecifikation och provprogram lett till en försöksuppläggning. Under denna procedur har en rad modifieringar skett. I PTTEM har tillåtna risknivåer för funktionsstörningar eller skada angivits. Inför provningarna har kraven på dräkten uttryckts som högsta tillåtna inverkan på flygföraren vid exponering till olika klimatiska betingelser. Påverkan har uttryckts som kroppstemperatur och subjektiva upplevelser av t ex kyla ochvärme. Sambanden mellan risknivåer och tillåten påverkan på ff finns inte dokumenterade och de är inte självklara. Detta gör det mycket svårt att besvara frågan om dräkten klarar de krav som avses i PTTEM. Vid de prov som de aktuella rapporterna baseras på gällde primärt jämförelsen mellan provresultat och de krav som angavs i det modifierade provprogrammet. Vid denna jämförelse blev resultatet att dräkten i kall omgivning uppfyllde alla krav som ställdes vid försöksstarten, men att värmebelastningen blev för hög i varm omgivning. Försöksbetingelserna var i flera fall gynnsammare, men något fall svårare, än de som anges i kravspecifikationen. Inverkan av dessa avvikelser har inte värderats i rapporterna. Data i litteraturen ger dock vid handen att skyddsförmågan i kallt vatten sannolikt är klart överskattad. Inverkan av låg handtemperatur har heller inte ingått i bedömningen. I varmt klimat är det sannolikt så att dräkten är längre ifrån att nå uppställda krav än vad som visas i rapporten eftersom effekten av solinstrålningen inte beaktats och kabintemperaturen var klart lägre än den som angavs i provprogrammet. Om dräkten skall fylla alla krav måste den modifieras. Fortsatt provning kan således invänta dessa ändringar. Sådan provning borde kompletteras med (i) inverkan av vågor och vind samt snö och sol.(ii) inverkan av fuktigheten i den luft som ventilerar dräkten, (iii)mätning av lokala värmeflöden, (iv) studier av de subjektiva skattningarnas prognosvärde vad gäller ff:s funktionsförmåga, (v) studier av sambandet mellan handtemperatur och förmågan att klara de handgrepp som krävs för att framföra JAS (vi)studier av värmeproduktionen vid flygning av JAS.
Abstract The Anti-G-Ensemble shall protect the pilot also against climatic stress. FMV (ProvFCPL) has performed a number of trials to evaluate if the Anti-G-Ensemble is satisfying the demands. The results are presented in three different reports. The task to evaluate these investigations in regard to methods, procedures, and conclusions and to judge the need for more studies and to make suggestions as to the directions of such studies was assigned to FOA. The requirements were expressed in a memorandum (PTTEM), which via a Specification of Requirements a Test program formed the basis for the trials. During this procedure the demands have been modified a number of times. In the PTTEM, acceptable levels for various risks were stated. Before the trials, the requirements for Anti-G-Ensemble function were expressed in terms of maximum influence on the pilot when exposed to various climatic conditions for certain periods of time. These effects were expressed as body temperature and ratings of e.g. perceived cold and heat stress. The relationship between the acceptable risk levels and the acceptable effect on the pilot is not documented either in the PTTEM or the reports. Consequently, it is very hard to judge whether or not the garment is satisfying the requirements stated in PTTEM. The reports, however, are comparing the results of the trials with the requirements stated in the Test program. This comparison showed that the garment passed all tests in cold environments but failed in all warm conditions. Test conditions were sometimes less stressful, but in some cases more demanding, compared to what was stated in the Test program. The influence of these discrepancies was not discussed in the reports. However, data reported in the literature, indicate that the protection during cold water immersion is clearly overestimated. Moreover, influence of low hand temperature was not considered. In warm conditions, the garment probably is further from satisfying the requirements than what is indicated in the report. This statement is based on the fact that the report has not considered the increased heat load imposed by sun radiation and that the temperature of the cockpit was much lower than required. If the aim is that the Anti-G-Ensemble shall satisfy all demands, the garment has to be modified. Additional trials should await these modifications. Such trials ought to include also (i)influence of wind and waves, sun radiation and snow, (ii)influence of humidity in the air that ventilates the garments, (iii)measuring local heat flow, (iv)studies of the prognostic value of subjective ratings for pilot performance (v)studies of the relationship between hand temperature and the manual performance level required for flying the JAS air craft (vi)studies of heat production during flying of the JAS air craft.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182