Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beredskap för svåra påfrestningar - roll- och ansvarsfördelning i några europeiska länder.

Beredskap för svåra påfrestningar - roll- och ansvarsfördelning i några europeiska länder. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson Jan-Erik, Castenfors Kerstin, Hartoft Percy, Nicander Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 87
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-04-11
Rapportnummer: (FOA-R--97-00445-170)
Nyckelord Svåra påfrestningar, katastrofer, krishantering, hot, hotbilder, hotuppfattning, beredskap, ledarskap, koordinering, mediahantering, information
Sammanfattning I rapporten redovisas - med koppling till icke-militära krissituationer - en undersökning av hotuppfattning hos och roller och ansvar för olika samhälleliga organ i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Finland. Undersökningen har utförts med utgångspunkt i en begreppsstruktur som innebär dels att man skiljer på ett operativt/funktionellt respektive ett politiskt/samhälleligt reaktionssätt, dels att man urskiljer de tre dimensionerna ledarskap, samordning respektive förhållningssätt till media.Studien behandlar den officiellt rådande synen i respektive land och är således inte någon kartläggning av hur denna syn tillämpats eller fungerat i faktiska krissituationer. På några områden har ändå slutsatsen dragits att de studerade ländernas syn på hanteringen av svåra icke-militära påfrestningar på samhället innehåller en del inslag som direkt borde kunna tas tillvara även för svenska förhållanden. På andra områden behöver undersökningen kompletteras med systematiska analyser av hur väl de olika ländernas strukturer fungerar i faktiska kriser innan några mer bestämda slutsatser för svenska förhållanden dras. Med den analys- och begreppsapparat som presenteras i rapporten som grund har ett arbete påbörjats för att utveckla en undersökningsdesign för detta ändamål.
Abstract The report presents a study of how non-military threats are experienced, and how roles and responsibilities are delegated, in a number of organisations and agencies in four European countries - Germany, France, Great Britain and Finland. The study´s conceptual basis was to examine operational/functional responses versus political/social responses, and to distinguish between three different contexts of crisis management: leadership, functional co-ordination and relationship to the media.The report treats the offical, institutional position from each country, and is therefore not an outline of how such positions are applied, or how they function, in actual crisis situations. However, in certain contexts,the positions which other countries take in the case of major - non-military - disruptions can be deemed applicable to Swedish conditions as well. In other areas, the study needs to be extended by a systematic analysis of how well emergency preparedness in the four countries examined actually functions, before more detailed conclusions can be drawn concerning Sweden. On the basis of the concepts developed and the analysis presented in this report, work has begun on a study with that end in mind.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182