Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beredskapsåtgärder inom rundradiodistributionen.

Beredskapsåtgärder inom rundradiodistributionen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Ulf, Wallström Peter, Ånäs Per
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-09-16
Rapportnummer: (FOA-R--97-00451-240)
Nyckelord rundradio, radio, TV, beredskap, kostnader, broadcast, preparedness, costs, 12
Sammanfattning Denna studie har genomförts på uppdrag av Utredningen om radion och televisionen vid krig och krigsfara (Ku 1994:55). Studien är nära knuten till den studie som genomförts på uppdrag av TERACOM Svensk Rundradio AB, vilken redovisas i separat rapport "Teracoms beredskap". Studien beskriver sårbarheten och föreslår beredskapsåtgärder inom radio- och TV-distributionen samt gör kostnadsuppskattningar för dessa. Såväl nuvarande tekniska lösningar som kommande digital teknik studeras. Vi har inte gjort någon avgränsning i termer av krigstida respektive fredstida hot. Förslagen till åtgärder gäller såväl skydd av enstaka komponenter som redundans i systemen samt samarbete mellan olika system.
Abstract This study has been carried through on behalf of the governmental committee on radio and television during wartime and crises (Ku 1994:55). The study is closely associated with the study that has been carried through on behalf of TERACOM Svensk Rundradio AB, which is separately reported in "Teracom´s preparedness". The study describes the vulnerability and proposes emergency measures within the radio and television systems and makes cost estimates for these measures. Current technical systems as well as future digital technical systems are being considered. No restriction is made in terms of wartime or peacetime threats. The proposed measures concern protection of single components as well as redundancy in the systems and cooperation between different systems. No restriction is made in terms of wartime or peacetime threats.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182