Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

UK-Swedish defence research co-operation - coherent laser radar at shorter wavelength. Final report.

UK-Swedish defence research co-operation - coherent laser radar at shorter wavelength. Final report. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Harris Mike, Pearson Guy, Letalick Dietmar, Karlsson Christer
Ort: Linköping
Sidor: 18
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-05-02
Rapportnummer: (FOA-R--97-00461-408)
Nyckelord coherent laser radar, ladar, lidar, semiconductor laser, frequency modulation, koherent laserradar, ladar, lidar, halvledarlaser, frekvensmodulering
Sammanfattning Ett forskningssamarbete mellan Laser and Photonics Department vid DRA och Institutionen för lasersystem vid FOA har pågått i cirka tre år (officiellt november 1994-december 1996).Projektet, benämnt "Koherent laserradar vid kortare våglängder", har varit lyckosamt och resulterat i betydande framgångar och väsentligt utbyte för båda parter.En god förståelse av underliggande fysik har uppnåtts, kompakta ladarsystem har konstruerats och preliminära systemförsök har genomförts.Programmet syftade till att utveckla potentialen för nya fasta tillstånds- och halvledarlasrar för att möjliggöra billigare, mera robusta och kompakta ladarsystem, som samtidigt är enklare att bygga och handha.Arbetet har koncentrerats på utvärdering av potentialen för halvledarlasrar vid våglängden 1,5 mikrometer, att användas i koherenta ladarsystem.Modulering av halvledarlasrar kan lätt åstadkommas genom modulering av drivströmmen.Nya fyrkantsvåg-FM-CW-koncept som utnyttjar detta har undersökts.Även linjär FM har analyserats.Som en viktig del av samarbetet har ett forskarutbyte mellan DRA och FOA skett.Ett förslag till en 6-månaders förlängning av samarbetsavtalet, för att täcka ett gemensamt fältförsök i april 1997, har utarbetats.
Abstract A research collaboration between the Laser and Photonics Department at DRA-Malvern and the Department for Laser Systems at FOA-Linköping has been running for about three years (officially November 1994-December 1996). The project, entitled "Coherent laser radar at shorter wavelengths", has been successful, resulting in significant progress and considerable gearing for both participants. A good understanding fo the underlying physics has been achieved, compact laser radar systems have been constructed and preliminary system trials undertaken. The programme aimed to develop the potential of new solid-state and semiconductor laser sources to provide coherent laser radar systems that are cheaper, more robust and compact, as well as being easier to assemble and operate. The work has concentrated on evaluating the potential of semiconductor lasers operating at a wavelength of 1.5 mikrometer for use in coherent lidar systems. Modulation of semiconductor lasers can easily be accomplished by modulation of the drive current. Novel square-wave FM-CW schemes have been investigated that exploit this. Also linear FM has been thoroughly analysed. As an important part of the collaboration, scientific exchange visits at DRA and FOA have been arranged. A proposal for a six-month extension to the Collaboration Agreement has been submitted in order to cover a field trial in April 1997.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182