Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bättre stödprocesser - Korta Vägen ! på FOA

Bättre stödprocesser - Korta Vägen ! på FOA Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Persson Janerik
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-04-11
Rapportnummer: (FOA-R--97-00468-201)
Nyckelord Administrativ utveckling, administrativa processer, processtyrning, kvalitet, 8
Sammanfattning Som del i ett effektiviseringsarbete inom Försvarets forskningsanstalt, FOA, har under knappt två år bedrivits ett administrativt utvecklingsprojekt benämnt AU-projektet. En av projektets uppgifter var att förenkla och effektivisera de interna administrativa rutinerna/processerna, bland annat så att så få personer som möjligt involveras i varje ärende och att berörda personer får beslutsstöd via datorer. Föreliggande rapport - Bättre stödprocesser - är avsedd som sammanfattning av hittills genomfört arbete och som vägledning för FOA inför fortsatta effektiviserings- och utvecklingsarbeten. Metoden har befunnits vara ovärderlig vid analyser av administrativa processer samtidigt som deltagarna upplever att utbildning, metodstöd och grupparbete fungerat bra. Positiva resultat med enklare rutiner, kvalitetssäkring och förbättrad intern kontroll har uppnåtts i ett antal processer som avslutats. Rapporten ska också ses som ett kompliment till den tidigare utgivna slutrapporten om AU-projektet - "Administrativ Utveckling - ett kvalitetsprojekt", FOA-R--97-00437-201--SE, februari 1997.
Abstract -

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182