Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beräkningsmetoder vid stötvågsbelastade konstruktioner.

Beräkningsmetoder vid stötvågsbelastade konstruktioner. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Balazs Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 134
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-04-23
Rapportnummer: (FOA-R--97-00473-311)
Nyckelord Dynamisk belastning, luftstötvåg, markstötvåg, stötspektrum, dynamic load, blast wave, ground shock, response spectrum
Sammanfattning Detta kompendium består av tre delar: Dynamikens grunder (del I), Luftstötvågsbelastade konstruktioner (del II) samt Markstötvågsbelastade konstruktioner och komponenter (del III). I del I presenteras rörelse, hastighet och acceleration och sambandet mellan dessa samt definitioner av impuls, arbete, energi och stöt. Vidare behandlas mekaniska svängningar med tonvikt på svängningar med icke periodiska störningskrafter i form av stegfunktions- och impulsbelastning. I del II redovisas först verkan av luftstötvåg. Fortsättningen av denna del är i stort sett en förkortad och "moderniserad" version av Granström /5/. Här redovisas en metod att kunna beräkna stötvågsbelastade konstruktioners beteende vid transient belastning. Först visas beräkningen av trycklast och impulslast för en en-frihetsgradsmodell. Därefter redovisas hur ett aktuellt system kan beskrivas med en ekvivalent en-frihetsgradsmodell. Vidare visas beräkningen av balkars och plattors respons vid extrema laster såsom trycklast och impulslast i en ekvivalent en-frihetsgradsmodell. Slutligen redovisas sambandet mellan transient last och deformation också vid mellanliggande, icke extrema lastvaraktigheter, dels grafiskt (med hjälp av skadekurvor) och dels med hjälp av approximativa uttryck. I del III presenteras först en metod att beräkna markstötvågsbelastade konstruktioner. Här redovisas en förenklad modell för beräkning av en markstötvågsbelastad konstruktions rörelse, hastighet samt mot denna verkande tryck- och impulslast. Därefter presenteras formler för att kunna beräkna rörelser, hastigheter och accelerationer i marken på grund av vapenverkan. Vidare studeras skaktålighet hos system och komponenter samt människans skaktålighet. Slutligen redovisas hur ett stötspektrum kan konstrueras och med hjälp av detta spektrum hur en konstruktion, konstruktionsdel eller komponent kan analyseras vad deras rörelse, hastighet och acceleration beträffar.
Abstract This compendium consists of tree parts: The basics of dynamics (part I), blast loaded constructions (part II), and ground shock loads on buried structures and components (Part III). In part I, motion, velocity, acceleration, and the relationship between them are presented first. The definitions of impulse, work, energy, and impact are given. Furthermore, the mechanical vibrations, especially the vibration with transient pressure- and impulse load, is treated. Part II first presents the effects of blast waves. The rest of this part is basically a shorted and "modified" version of Granström /5/.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182