Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtidsbilder av ett ekologiskt hållbart försvar.

Framtidsbilder av ett ekologiskt hållbart försvar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hedberg Leif
Ort: Stockholm
Sidor: 63
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-11-20
Rapportnummer: (FOA-R--97-00474-170)
Nyckelord miljö, militärt försvar, framtidsbilder, 17
Sammanfattning I rapporten presenteras fyra alternativa framtidsbilder, med en tidshorisont på 30-50 år. De ska kunna fungera som en utgångspunkt i det långsiktiga arbetet inom försvaret med att klara de miljömål som krävs för att uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle. Analysens centrala utgångspunkt är behovet av att minska de globala koldioxidutsläppen och därmed de klimatförändringar som följer av växthuseffekten. Det första och minst ambitiösa av målen är en halvering av nuvarande energianvändning och en minskad användning av fossila bränslen till trettio procent av den nuvarande. i den högre ambitionsnivån minskas energianvändningen till en fjärdedel av dagens nivå och endast förnybara energikällor används. Möjligheten att klara det minst ambitiösa av miljömålen är god i ett traditionellt försvar med i miljöhänseende bästa tillgängliga teknik. Möjligheten att uppnå det mer ambitiösa målet är dock liten, i synnerhet för flygverksamheten. En väg att ytterligare minska miljöpåverkan är att i ett traditionellt försvar med modern utbildningsteknik, kraftigt öka användningen av simulator. I ett traditionellt försvar med anpassningsförmåga minskar försvarets fredstida utbildning och materielanskaffning och därigenom miljöpåverkan genom ett ökat inslag av långsiktig anpassningsförmåga för att möta en eventuellt förvärrad hotbild. För att helt kunna uppnå det mest ambitiösa av miljömålen krävs en radikalt annorlunda utformning av försvaret, högteknologiförsvaret. Ett exempel på sådant försvar baserat på robotar och UAV:er, helt utan flygplan, stridsfordon eller fartyg redovisas.
Abstract In the report four alternative future images, with a 30-50 years time pan, are presented. The purpose is that they should be used as a starting-point of the long -term effort to obtain a military defence that complies with the environmental goals that are necessary to reach a sustainable society. The focus of the analysis is the demand to reduce the global carbondioxide release and with that the climate changes from the greenhouse effect. The first and least ambitious of the goals is a reduction of the energy use to half and the use of fossil fuels to 30 per cent of the present. The higher goal is a energy use reduced to one fourth of the present and a total conversion to renewable energy sources. The possibility to reach the least ambitious of the formulated environmental goals in a traditional defence with the environmentally best available technology is good. The possibility to reach the more ambitious goal is however small, especially for military aircraft. Another way to reduce the environmental impact is to, as in traditional defence with modern training technology, increase the use of simulators. In traditional defence with adaptability the peacetime training, weapons acquisition and thus the environmental impact is reduced as a result of that the defence is relying on long-term adaptability to meet a changed military threat. To fully reach the most ambitious of the environmental goals a radical different defence is needed, the high-tech defence. An example of such a defence based on missiles and UAVs, without aircraft, combat vehicles and ships, is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182