Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Anpassning och produktionsflexibilitet - en studie av fem svenska försvarsindustriföretag.

Anpassning och produktionsflexibilitet - en studie av fem svenska försvarsindustriföretag. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bjurtoft Viveca, Hedvall Maria, Lövkvist Anna-Lena
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-04-28
Rapportnummer: (FOA-R--97-00476-170)
Nyckelord anpassning, produktionsflexibilitet, försvarsindustri, Bofors, Celsius Tech, Ericsson, Kockums, Hägglunds, 12
Sammanfattning Rapporten redogör för viktiga faktorer i företagens förmåga att anpassa produktionen till ändrade beställningar från Försvarsmakten. Som utgångspunkt används en modell av Slack, där flexibiliteten kan delas upp i flexibilitet hos produktutbud respektive hos produktionsresurser. Den förstnämnda delas upp i produktflexibilitet, mixflexibilitet, volymflexibilitet och leveransflexibilitet. Den andra flexibiliteten delas in i produktionsutrustning, arbetskraft, leverantörssystem och styrsystem. För produktflexibiliteten konstateras att ökad integration inom företaget och möjligheter till simulering av produktion medför att serieproduktionen kommer igång snabbare, givet att kundkraven är konstanta under processen.Mixflexibilitet behandlar huvudsakligen mix av civila och militära produkter, en kombination som de flesta företag ansåg svår.Som begränsande faktorer nämndes arbetskraften, produktionsutrustningen och kundstrukturen. Bofors hade löst problemen med blandad produktion genom att hantera civila order separat men med ordinarie utrustning och arbetskraft, och ansåg att detta fungerade väl.När det gäller volymflexibilitet (även uppstart av tillverkning som legat nere) nämndes främst leverantörssystemet som begränsande faktor. Ledtiderna är långa.För leveransflexibilitet gav intervjuerna inte tillräckligt med underlag för en entydig slutsats.
Abstract The report describes important factors in the companies´ ability to adapt their production to changed orders from the Armed Forces. A model by Slack is used as a point of departure, which devides the flexibility into product supply and production assets. The first is further devided into product flexibility, mix flexibility, volume flexibility and delivery flexibility.The second is devided into process technology, labour, supply systems and controlling systems.For product flexibility it can be stated that an increased integration in the company and possibilities to simulate the production process entails that the series production will start quicker, given constant customer specifications during the period. Mix flexibility in the present setting mostly entails a mix of civil and military production. Most of the companies found this difficult. Labour, process technology and customer structure were stated as restricting factors. Bofors had solved the mixed production problems by handling civil orders separately, but with ordinary equipment and staff, and thought this worked well. When it comes to volume flexibility (including starting up closed production) the supply system was mostly stated as the restricting factor. The lead times are long. The result for delivery flexibility was that the interviews did not give sufficient information to found an unambiguous conclusion.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182