Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Final report laser radar 1996. (Coherent and direct detection laser radars at 1.55 micrometer.)

Final report laser radar 1996. (Coherent and direct detection laser radars at 1.55 micrometer.) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Christer, Letalick Dietmar
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-06-02
Rapportnummer: (FOA-R--97-00480-408)
Nyckelord coherent laser radar, frequency modulation, semiconductor laser, direct detection laser, koherent laserradar, avståndsmätning, frekvensmodulering, halvledarlaser, direktdetekterande laserradar, 320, E3622
Sammanfattning Denna rapport beskriver verksamheten som FOA utfört på FMV-uppdraget "Laserradar". Verksamheten är en fortsättning av tidigare experimentella studier av ögonsäkra laserradarsystem baserade på halvledarlasrar. Rapporten är skriven för uppdragsgivaren samt för andra med teknisk bakgrund. Det övergripande målet med dessa studier är små, robusta och viskande (koherenta systemet) laserradarsystem för många militära tillämpningar, t ex. avståndsmätning. En ny robust koherent laserradar har konstruerats och byggts. Den fungerar bra i nästan alla hänseenden, även fast skillnaden i mätt och teoretiskt signal-brusförhållande på 10 dB inte är helt tillfredställande. De experimentella resultaten angående frekvensmodulering (FM) visar att det är möjligt att kompensera för FM-moduleringens (sving och fas) beroende på modulationsfrekvensen. Detta medger en FM-modulering utan signalförluster. Utvärderingen av den nya koherenta ladarn visar på en stor potential för denna typ av system. Det nuvarande FOA-systemet borde ha en räckvidd på nästan 1 km, begränsad huvudsakligen av laserns uteffekt (68 mW). En uteffekt på 5 W skulle ge en räckvidd på 3 km. En direktdetekterande laserradar baserad på en pulsad halvledar-MOPA och en fiberförstärkare har utvärderats teoretiskt. Maximal räckvidd med en nu tillgänglig MOPA är 1,5 km. Antages en MOPA toppeffekt på 100 W, resulterande i en toppeffekt på 110 kW för pulsen efter fiberförstärkaren, fås en räckvidd på 5,5 km.
Abstract This report describes the activities at FOA under the FMV Commission "Laser radar". The activities are a continuation of previous experimental studies of eyesafe laser radar systems at 1.55 micrometer utilising semiconductor lasers. The report is written for our commissioner as well as for others with technical background. The overall aim with these studies is eyesafe, small, robust and whispering (coherent system) laser radar systems for many military applications, e.g. for ranging. A new robust coherent laser radar based on a semiconductor laser has been designed and built. In almost every aspect it performs well even though the discrepancy of 10 dB between the signal-to-noise ratio measurement and calculation is not entirely satisfactory. The experimental results about frequency modulation (FM) show that it is possible to compensate for the dependence of the FM-response and the relative phase on the modulation frequency. This allows for FM without signal losses. The evaluation of the new coherent laser radar shows a large potential for these kinds of systems. The present FOA system should have a range of almost 1 km, limited mainly by the output power of the laser (68 mW). An output power of 5 W would give a range of 3 km. A direct detection laser radar based on a pulsed semiconductor MOPA plus a fiber amplifier has been theoretically evaluated. The maximum range using MOPA´s presently available is 1.5 km. Assuming a MOPA peak power of 100 W, resulting in a peak power of 110 kW for the pulse after the fiber amplifier, results in a range of 5.5 km.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182