Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Teknologisk och industriell bas för försvarets anpassningsförmåga.

Teknologisk och industriell bas för försvarets anpassningsförmåga. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson E Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 132
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-05-15
Rapportnummer: (FOA-R--97-00482-170)
Nyckelord Anpassning, återtagning, flexibilitet, nya hot och risker, försvarsindustri, kommersiell-militär integration, spin-off, spin-on, dual use, COTS, standarder, specifikationer, evolutionär systemutveckling, modularisering, komplexa system, systemarkitektur, systemintegration, nätverk, virtuella organisationer, 12
Sammanfattning Under 90-talet och särskilt i och med 1996 års försvarsbeslut har anpassningstanken givits en central plats i svensk försvarspolitik. Tanken som den framställs i försvarsbeslutet innehåller både kvantitativa ("mer av samma" - dvs.fler förband totalt sett eller fler förband med högre krigsduglighet, men av redan existerande typer) och kvalitativa aspekter (nya eller starkt förändrade förmågor).Försvarsdebatten har emellertid främst kommit att handla om kvantitativ anpassning ("återtagning" och "tillväxt").Föreliggande rapport bygger på underlagsmaterial som FOA tog fram på Försvarsdepartementets uppdrag, främst under våren 1996. Följande fem teman behandlas: Anpassningstankens framväxt, analys av dess grundläggande egenskaper. Här sammanfattas tänkandet omkring anpassning som det utvecklats under 90-talet;materiel- och teknologifrågorna som i resten av rapporten står i centrum är i denna del endast en - ehuru viktig - aspekt. Generella tendenser i försvarssektorns teknologiska och industriella bas - särskilt kommersiell-militär integration. Kommersiell-militär integration - möjligheter till ökad flexibilitet för egna styrkor och på hotsidan? Här argumenteras för att pågående teknisk och industriell utveckling, med i huvudsak kommersiella drivkrafter, kommer att möjliggöra en snabb utveckling av viktiga militära förmågor till rimliga kostnader. De teknologiska och industriella tendenserna och den svenska försvarssektorn. Rekommendationer för policy och fortsatta studier. Här argumenteras för en dubbelt integrerad - internationellt och militärt/kommersiellt - försvarsindustriell strategi baserad på till stor del "civila" leverantörsnätverk och öppna systemarkitekturer för att skapa goda förutsättningar för anpassning av försvaret.
Abstract During the 90´s, and in particular with the 1996 Defence Policy Resolution, the idea of adaptability has become key to Swedish defence policy. This notion, as expressed in the Policy Resolution, comprises both quantitative ("more of the same"), and qualitative (new or considerably redirected capabilities) aspects. The public debate, however, has concentrated on quantitative aspects (force regeneration). The present report is based on work that FOA performed for the Ministry of Defence (i.e. the "staff" of the minister), for the purpose of the Policy Resolution. Broadly speaking five themes are discussed: A. Emergence and outline of adaptability. The development of the basic concepts during the 90´s is summerised; matters of technology and defence materiel - the core of the report at large - are here treated as one of several important aspects. B. General tendencies in the defence technology and industry base. The key feature here is Commercial-Military Integration. C. Commercial-Military Integration - opportunities for enhanced flexibility in own and adversary forces? It is argued that ongoing technological and industrial developments, mainly commercially driven, will enable quick and affordable evolution of key military capabilities. D. Technology and industry trends vs. the Swedish defence sector. Recommendations for policy and further study. It is argued that Sweden should choose a "doubly integrated" defence industry strategy - international and military-commercial - based on largely commercial supplier networks and open system architectures in order to best enable defence adaptability.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182