Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inledande studie av multisensorkoncept för minspaning.

Inledande studie av multisensorkoncept för minspaning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Brusmark Bertil, Christiansen Anna-Lena, Lauberts Andris
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-07-08
Rapportnummer: (FOA-R--97-00489-310)
Nyckelord mine detection, multi-sensor, datafusion, radar, metal detector, biosensor, minspaning, multisensor, datafusion, metalldetektor
Sammanfattning I rapporten inventeras ett urval tekniker och potentiella metoder som ingår i multisensorsystem för minspaning. FOA bedriver sedan några år på uppdrag av Försvarsmakten (FM) forskning kring sensorer, främst radar, IR och multispektral teknik, för detektering av ytlagda och nedgrävda minor. Inom ramen för ett samarbetsprojekt mellan FOA, CTE och BAT har ett förslag till demonstrator av multisensorteknik för minspaning beskrivits (1). Projektet finansieras av UD/SIDA som ett utvecklingsprojekt. Komplexitetsgraden i problemet minspaning är betingad av den starkt varierande miljö i vilken sensorsystemen skall lösa uppgiften. En översiktlig bedömning av de enskilda sensorernas förmåga för några olika betingelser bl a mintyper, störningar och bakgrunder har gjorts. Resultatet av denna är att en fördelaktig kombination av sensorer är radar, metalldetektor och biosensor. Dessa sensorer registrerar olika fysikaliska egenskaper och är känsliga för påverkan från olika typer av störningar. Genom lämplig kombination av sensordata erhålls robusthet och adaptivitet för ett minspaningssystem. Målsättningen är förbättrad upptäcktssannolikhet och signifikant reducerad falsklarmrisk för systemet. Tidskrav vid minspaning är givetvis beroende av situationen. Det föreslagna systemet är i första hand avsett för den humanitära inriktningen men även vid fredsbevarande internationella operationer. I en militärtaktisk situation ställs helt andra krav än vid en efterhandssituation med humanitär inriktning. Inriktningen för den fortsatta verksamheten omfattar insamling av experimentella data, metodutvärdering och algoritmutveckling. Program som ger en enhetlig och flexibel struktur för data-analys och utvärdering bör utvecklas. Kunskap om sensorernas egenskaper i olika miljöer bör ökas genom modellerings- och simuleringsverksamhet. I ett första skede genomförs mätningar under vår-sommar 1997 i de försöksmiljöer som finns vid FOA Linköping.
Abstract Methods and technologies which potentially are part of a multisensor system for mine detection are discussed. Research on sensors, foremost radar, IR and multispectral for the above mentioned application has been done for some years at the Swedish Defence Research Establishment (FOA). FOA has been funded, in co-operation with CTE och BAT by UD/SIDA, to carry out a project with the objective to develop a demonstrator for a hand-held multisensor system. Preliminary evaluation of the capability for single sensors in different environments (background, target, clutter) favours the combination of radar, metaldetector and biosensor. These sensors measure different physical properties and are sensitive to different types of clutter. The integration of sensor data is therefore expected to result in a system that is robust, adaptive and surpassing the single-sensor performance in most situations. In terms of technical requirements, the probability of detection and probability of false alarm are improved for the system as compared to the case of a single-sensor. The continued effort comprises experimental data collection, assessment of fusion methodology, algorithm development and sensor integration in order to demonstrate the performance of a multisensor system. Sensor data collection will start in summer 1997 by utilising the experimental area, set up in Linköping.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182