Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ny kommunal roll i civilt försvar - läget 1996.

Ny kommunal roll i civilt försvar - läget 1996. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Broberg Wulff Maria, Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 62
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-06-02
Rapportnummer: (FOA-R--97-00495-240)
Nyckelord kommunal beredskap, civilt försvar på lokal nivå
Sammanfattning I rapporten redogörs för 14 kommuners arbete med beredskapsfrågor under den omställning som den nya lagen om civilt försvar medför. Följande områden behandlas. Kommunernas beredskapsläge, synen på länsstyrelsens roll, behov av stöd från centrala myndigheter, synen på hotet samt arbetet med dimensionering av räddningstjänst under höjd beredskap. De studerade kommunerna representerar sju län (två per län). Stora och små kommuner ingår liksom kommuner med hög och låg prioritet vad gäller krigstida risker. Underlaget har tagits fram genom intervjuer med 45 kommunala företrädare. Skillnaderna i beredskapskvalitet är stora bland de studerade kommunerna. Kommunens storlek och prioriteringsgrupp ger, enligt studien, ingen förklaring till noterade skillnader i politikerengagemang eller integrering av beredskap mellan kommunens förvaltningar. Beredskapsanordnarens placering är däremot en faktor som kan förklara dessa skillnader. Bland kommuner med visst eller stort politikerintresse samt med väl utvecklad integrering av den civila beredskapen finns beredskapssamordnaren i huvudsak placerad på räddningstjänsten. De intervjuade ser fyra möjliga roller för länsstyrelsen - kvalitetskontrollant, informationsförmedlare, samtalspartner och utbildare. De stora kommunerna vill se länsstyrelsen framför allt som kvalitetskontrollant och de små önskar sig en samtalspartner - ett "bollplank".Enligt de intervjuade är kommunens kontakter i beredskapsfrågor med centrala myndigheter begränsade.
Abstract This report describes how 14 Swedish municipalities are dealing with the changes in responsibility brought about by a new legislation (1995) on civil preparedness. The contents cover: The state of civil preparedness in Swedish municipalities, the role of the County Administrative Board from a municipality perspective the need for support from central authorities, municipal threat perception and the process of determining the size of the rescue services in warlike situations. The 14 municipalities studied are situated in seven counties (two per county). Both large and small municipalities are studied as are municipalities in so called high and low priority groups regarding wartime risks.The material presented has been extracted from 45 interviews with municipal representatives. The municipalities studied differ markedly with respect to civil preparedness performance. The size or priority group of a municipality does not explain its performance measured in terms of political involvement or integration of civil preparedness between different branches of the municipality administration. However the position within the administration of the civil preparedness coordinator seems to be a factor related to civil preparedness performance. In municipalities with a moderate or thorough political involvement and with a well-developed administrative integration of civil preparedness, the civil preparedness coordinator normally has his position in the rescue service organisation. The persons interviewed see four potential roles for the County Administrative Board - performance control, distribution of information, education and dialogue. The large municipalities place emphasis on performance control whereas the smaller ones emphasize dialogue.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182