Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Distribuerad interaktiv simulering och värderingsmodeller

Distribuerad interaktiv simulering och värderingsmodeller Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holm Gunnar, Moradi Farshad
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-05-21
Rapportnummer: (FOA-R--97-00496-202)
Nyckelord DIS, HLA, Simulering, Värderingsmodell, Syntetisk omgivning, Datorgenererade förband, Högnivåarkitektur
Sammanfattning Vid FOA bedrevs under åren 1995 och 1996 ett projekt "Värderingsmodeller i distribuerad interaktiv simuleringsmiljö". Detta projekt utgick från dels FOA:s mångåriga verksamhet vad gäller att konstruera och använda komplexa modeller för värdering och analys av system på olika nivåer inom totalförsvaret. Dels utgick det från de nya trender inom simuleringstekniken som framkommit under senare år, och som till en del visat sig bärkraftiga. Fr.a. åsyftas här tekniken för distribuerad interaktiv simulering, DIS. Denna teknik har utvecklats snabbt och står nu inför ett paradigmskifte i och med att det amerikanska försvaret beslutat övergå från den tidigare DIS-standarden till en ny som baseras på det nya arkitekturkonceptet HLA. Dessa har studerats och presenteras i rapporten tillsammans med ett antal tillämpningsområden. För FOA är det speciellt frågorna kring datorgenererade förband, speciellt med simulerat intelligent beteende, liksom aggregering och deaggregering mellan samverkande modeller på olika förbandsnivåer som bör vara intressanta. Försök har även gjorts att skapa en DIS-baserad prototyp för samkörning av luftvärnssimuleringsmodellen SILVIA med delar av farkostsimulatorn FASIM för att därmed demonstrera värderingsmodellernas användbarhet som komponenter i distribuerade interaktiva simuleringar. Detta försök kunde inte helt slutföras p g a tekniska problem, fr a bristfälligt understöd från leverantören av inköpt DIS-programvara. Projektet är nu avslutat men får under innevarande år en efterföljare med huvudsaklig inriktning mot aggregerings- och deaggregeringsproblemen i en HLA-miljö.
Abstract During 1995 and 1996 a project "Assessment models in a distributed interactive simulation environment" was running at FOA. It had two essentials. One was the long time work at FOA on building and using complex models for assessment and analysis of systems on different levels of military as well as civil defence. The other basis was those new trends within simulation technology that have been developed in recent years and have approved themselves to be convincing. Primarily we refer to the technology for distributed interactive simulation, DIS.This technology has developed rapidly and is now facing a paradigm shift because of the decision of the US DoD to switch from the earlier DIS standard to a new one based on the concept of HLA, High Level Architecture. These standards have been studied and are presented in this report together with some application areas. For FOA there would be a special interest in matters concerning computer generated forces, espacially with a simulated intelligent behavior, as well as aggregating and disaggregating between interacting models on different aggregation levels. To demonstrate the usefulness of the assessment models as components in distributed interactive simulations an experiment has been made as a prototype work to run the anti aircraft simulation model SILVIA together with parts of the generic vehicle simulator FASIM based on the DIS standard. This experiment was not completely brought to a successful end for technical reason, especially deficient support from the vendor of the purchased DIS software.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182