Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simuleringsmodell av dopplerföljesystem.

Simuleringsmodell av dopplerföljesystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kvist Pär, Rosenquist Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 49
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-06-12
Rapportnummer: (FOA-R--97-00499-616)
Nyckelord simulation model, doppler tracking system, simuleringsmodell, dopplerföljesystem, hotsystemanalys, 740, E7014, målsökare, belysningsradar, måleko, referenssignal, referensmottagare
Sammanfattning Rapporten beskriver en simuleringsmodell av ett typiskt dopplerföljesystem i luftmålsrobotar av radartyp. För att ha möjlighet att studera olika typer av dopplerföljningsprinciper, har en kombination av flera förekommande följesystemtekniker implementerats, dels en typ med en frekvensdiskriminator och dels en typ med en faslåst slinga som frekvenskännande element. Tillvägagångssättet i modelleringen är delvis ny, varför det bedöms kunna vara av ett visst allmänt intresse att kortfattat illustrera huvudtanken i tillvägagångssättet. De siffervärden som används i modellen förekommer ej i någon aktuell robotmålsökare. I ett typiskt dopplerföljesystem utnyttjas dopplerfrekvenser på flera hundratal kHz, vilket innebär att en "gängse" simuleringsmetodik erfordrar mycket små tidssteg. Genom att partitionera dopplerföljesystemet i snabba och långsamma delsystem, samt utnyttja beräkningar för de snabba delsystemen och simulering för de långsamma, erhålles ett angreppssätt som ur robotsimuleringssynpunkt är gångbart. Vid beräkningarna bortses från transienter och andra icke-stationära lösningar. Tidsstegen kan med detta förfarande ökas med ett flertal storleksordningar. Priset vi får betala för att kunna simulera ett dopplerföljesystem med ungefär samma tidsupplösning som övriga delar i en robotmodell, är att enbart vissa klasser av signaler kan användas. De antaganden som därvid görs är att dopplerföljesystemet totalt sett har lågpasskaraktär och att insignalerna till dopplerföljesystemet består av en summa av sinussignaler. Båda dessa antaganden bedöms vara rimliga.
Abstract The report describes a simulation model of a typical doppler tracking system used in surface-to-air and air-to-air missiles with radar seeker. In order to have the ability to investigate different types of doppler tracking systems, we have implemented both a conventional frequency discriminator and a phased locked loop, used as a frequency detector. We believe the modelling approach to be partly new, why it might be of general interest to briefly present the main ideas. The figures used in the report are not related to any real missile system. In a typical doppler tracking system, doppler frequencies of several hundred kHz are used. This implies that a simulation model, based on conventional techniques, demands very small time steps. By separating the doppler tracking system into slow and fast subsystems, and using calculations in the fast subsystems, and simulation in the slow parts, we obtain a feasable solution. During calculations transients and other non-stationary solutions are neglected. This approach implies that the time steps can be increased with several orders of magnitude. The price we have to pay for being able to use approximately the same time steps as in a missile model, is that only special classes of signals can be used. In particular we assume that the over-all doppler tracking system has low pass characteristics, and that the imput signals to the doppler tracking system are a sum of sine signals. Both these assumptions are believed to be reasonable.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182