Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationsöverföring i ett beteendevetenskapligt människa-system perspektiv. (Tryckorig. i arkivet FOA/Li)

Informationsöverföring i ett beteendevetenskapligt människa-system perspektiv. (Tryckorig. i arkivet FOA/Li) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Linde Lena
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-03-09
Rapportnummer: (FOA-R--97-00500-503)
Nyckelord informationsöverföring, MSI, perception, kognition, information transmission, man-machine systems, perception, cognition
Sammanfattning En beteendevetenskaplig litteraturstudie avseende informationsöverföringsaspekter i människa-system redovisas. Följande områden behandlas. 1. informationsaspekter, som kan påverka överföring och belastning på mottagaren. Egenskaper som nämns, är: fysikaliska, osäkerhewt, täthet i tid och rum, logisk komplexitet, "gain" och återkoppling. 2. Typ av samtidiga informationsöverföringskanaler och kombination av sådana. Frågor rörande resurskonkurrens, kompatibilitet och konsistens tas upp. Begreppen domänkunskap och mental modell tas också upp. 3. Informationsbelastning i snäv och vid mening. Skillnaden mellan begreppet informationsbelastning och det allmänna begreppet mental belastning framhålls. 4. Mänsklig informationsbearbetning. Begreppet selektivitet respektive bearbetningsdjup diskuteras. Allmänna principer för auditiv perception samt auditiv språkperception tas upp. S k. högre kognitiva funktioner och frontallobens inblandning i dessa berörs. 5. Informationsbearbetning under stress. Nödvändigheten av att ta i beaktande flera olika informationsbearbetningsmetoder som kan påverkas på olika sätt av olika stressor, framhålls. Människans kompensatoriska förmåga, att upprätthålla prestationsförmåga trots yttre belastning med hjälp av ökad ansträngning, påpekas. 6. Psykofysiologiska aspekter på informationsbelastning berörs. 7. Informationsöverföring och analys av operatör-flygsystem. Olika principer för beteende i dynamiska beslutssituationer nämns. det framhålls att kontroll kan vara av yttre (riktad mot omgivningen) eller inre slag (riktad mot emotioner och andra kroppsfunktioner). Olika typer av kontrollkretsar i ett människa-dator-maskin system nämns. Distinktionen mellan integrerade respektive fokuserade uppgifter och några resultat vad gäller principer för presentation av symbolisk information nämns. prestationsförmåga
Abstract Behavioral literature pertinent to information transmission in human-machine systems is surveyed. the following areas are treated. 1. Information properties that may affect transmission and cognitive load. Such properties are e.g. physical, uncertainty, spatial and temporal density, logical complexity, "gain" and feed-back. 2. Type of concurrent information channels and their combination. Questions concerning, resource competition, resource compatibility and consistency are treated. The concepts domain knowledge and mental model are touched upon. 3. Information load in a narrow and wide sense. A distinction between cognitive load and the more general concept mental load is pointed out. 4. Humaninformation processing. The concepts selectivity and depth of processing, respectively are discussed. Principles of auditive perception in general and speech perception are surveyed. So called "higher cognitive functions" and involvement of the frontal lobe in such functions are touched upon. 5. Information processing under stress. The necessity of taking into consideration several information processing functions, affected by different stressors in specific ways, is emphasized. The compensatory capacity of humans to maintain level of performance under stress by increased effort, is pointed out. 6. Some psychophysiological aspects of cognitive and mental load are mentioned. 7. Information transmission and analysis of operator-aviation systems. Different control principles for behavior in dynamic decision-making situations in general are described. It is stressed that control behavior can be directed both towards the environment and the own body (e.g. emotions). Different control loops in a human-computer-aviation system are mentioned. The distinction between integrated and focused tasks and some experimental results pertinent to principles for presentation of symbolic information are accounted for.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182