Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Miljöskydd under väpnade konflikter - ett folkrättsligt perspektiv.

Miljöskydd under väpnade konflikter - ett folkrättsligt perspektiv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Buchta Katharina
Ort: Stockholm
Sidor: 87
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-08-06
Rapportnummer: (FOA-R--97-00506-170)
Nyckelord armed conflict, environmental protection, the law of war, international environmental law, väpnade konflikter, miljöskydd, krigets lagar, internationell miljörätt, 17
Sammanfattning I samband med målsättningen om hållbar utveckling aktualiseras frågan huruvida det militära försvaret, i enlighet med principen om sektorsansvaret, bör minska sin miljöbelastande verksamhet under väpnade konflikter. Rapporten behandlar de folkrättsliga regler som skyddar miljön i krig. Syftet är att med utgångspunkt i Rio-deklarationen, internationell sedvanerätt, konventioner med mera, kartlägga folkrättens miljöskydd och visa på brister i nuvarande regelkomplex. Tyngdpunkten har lagts på krigets lagar. Rapporten diskuterar även förhållandet mellan den internationella miljörätten och krigslagsstiftningen samt innehåller en översiktlig beskrivning av miljörättens sedvanerättsliga principer och ett urval av de överenskommelser som har relevans för miljöns skydd under väpnade konflikter. Avslutningsvis ges förslag till förbättringsåtgärder genom vilka totalförsvarets verksamhet i krig kan anpassas till ekologisk hållbarhet samt hur miljöns skydd i krig kan förbättras på ett internationellt plan. Förslagen bygger på Princip 24, Rio-deklarationen som säger att folkrättens regler för skydd under väpnade konflikter måste respekteras samt, om så bedöms nödvändigt, utvecklas. I rapporten presenteras även ett nytt begrepp, ´särskilt miljöskadliga vapen´.
Abstract The aim of sustainable development arises the question whether armed forces, in accordance with the principle of sectorial responsibility, should reduce their environmental degrading activity during warfare. This study deals with international law protecting the environment during armed conflicts. With the starting point in the Rio-declaration, international customary law, conventions, etc, the study aims at identifying and describing the international rules protecting the environment and points at the deficiencies of existing rules. The study focuses mainly on the laws of war. The study also discusses the relationship between international environmental law and the laws of war and contains a brief description of the main principles of international environmental law and a selection of those conventions which have relevance for the protection of the environment during armed conflicts. In conclusion a number of suggested improvements are given, which would make the wartime activity of the Swedish defence consistent with ecological sustainability, and also improve the protection of the environment in an international perspective. The suggestions are based upon Principle 24 of the Rio declaration, which states that the rules must be followed, and, if necessary, developed. The study also introduces a new term, ´particularly environmentally harmful weapons´.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182