Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Adsorption and toxicity of Clark I, Clark II and their metabolite tetraphenyldiarsine oxide.

Adsorption and toxicity of Clark I, Clark II and their metabolite tetraphenyldiarsine oxide. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Muribi Maria, Eriksson Johan
Ort: Umeå
Sidor: 21
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-04
Rapportnummer: (FOA-R--97-00527-222)
Nyckelord Clark I, Clark II, tetrafenyldiarsineoxid, adsorption, toxicitet, Nitocra spinipes, Daphnia magna, teraphenyldiarsine oxide, adsorption, toxicity
Sammanfattning Adsorptionen av Clark I och Clark II till sediment studerades i skakförsök- Två serier av försök gjordes. Den ena innehöll endast Clark-föreningar och bräckt vatten (6 o/oo salthalt) medan den andra även innehöll sediment.Bägarna skakades under olika lång tid (0-30 dygn) och sedan separerades sedimentet och vattnet. Både sedimentet och vattnet extraherades och analyserades med avseende på Clark-föreningar och deras metabolit tetrafenyldiarsinoxid. Analysen av vattenfaserna visar att Clark-föreningarnas hydrolys är snabb och att koncentrationen av Clark I och metaboliten är högre i bägarna som skakats utan sediment jämfört med de där sediment tillsattes, vilket tyder på att föreningarna adsorberar till sedimentet. Tyvärr kunde inte sedimentanalyserna verifiera detta. Vattenfasernas akuta toxicitet undersöktes på Daphnia magna. Resultaten från dessa försök visar att toxiciteten blev lägre med tiden i de bägare som innehöll sediment medan den var lika hög under hela försöksperioden när sediment inte var närvarande. Detta stöder ytterligare antagandet att substanserna adsorberar till sedimentet. Toxicitetsförsök med Nitocra spinipes utfördes på sedimenten från Clark I i adsorptionsstudien. I dessa försök framkom det att sedimentet var toxiskt trots att inte någon av de eftersökta föreningarna kunde detekteras vid kemisk analys.
Abstract The adorption of Clark I and Clark II was investigated in batch studies. The substances were tested in one Control series, that contained brackish water (6 o/oo salinity) and test substance and one Test series that contained sediment, brackish water (6 o/oo salinity) and test substance. The vials were shaken for different periods (0-30 days). The water and the sediment were then separated, extracted and analysed regarding Clark agents and their metabolite tetraphenyldiarsine oxide.The analysis of the water phase samples showed rapid hydrolysis of the Clark substances and that the concentrationes of Clark I and tetraphenyldiarsine oxide were higher in the Control series compared to those in the Test series, which indicates adsorption of the substances to the sediment. The chemical analysis of the sediment could not verify this. The toxicity of the water phase samples was tested on Daphnia magna. These tests showed that the toxicity decreases with time in the Test series and that the toxicity was lower compared to that in the Control series. This further reinforces the presumption that the substances adsorb to the sediment. The toxicity of the sediment samples from the Clark I experiment were tested on Nitocra spinipes. The results showed tht the sediments were toxic even though the chemical analysis could not detect any of the substances.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182