Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En experimentell jämförelse av standard differentiell GPS och en metod baserad på relativ GPS: statiska mätningar av positionsnoggrannhet.

En experimentell jämförelse av standard differentiell GPS och en metod baserad på relativ GPS: statiska mätningar av positionsnoggrannhet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Boberg Bengt
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-06-30
Rapportnummer: (FOA-R--97-00533-314)
Nyckelord navigation, differential GPS, relative GPS, position accuracy, navigering, Differentiell GPS, Relativ GPS, positionsnoggrannhet, DGPS, RGPS
Sammanfattning En experimentell jämförelse av två olika positionsbestämmande metoder som bygger på standard differentiell GPS (DGPS) respektive relativ mätning med GPS har utförts. Det är i första hand noggrannheten vid statiska positionsmätningar som undersöks. Mätningarna har utförts vid två olika försöksplatser dels vid kusten, dels på land cirka 50 kilometer från kusten. Avståndet mellan referensstation och mottagare har varit relativt litet för bägge systemen. De båda systemen kostar mindre än 10.000 svenska kronor. Mätningarna har visat att den relativa GPS metoden, som baseras på skillnadssignalerna mellan två identiska GPS-mottagare, har nästan samma noggrannhet i positionsmätningarna som en standard DGPS-mottagare, om de bägge GPS-mottagarna använder samma uppsättning satelliter vid beräkning av positionsfix. DGPS-systemet har visat sig fungera mest robust och med bästa noggrannheten. Men ett argument som talar för relativ GPS är att kommersiella referensstationers tillgänglighet vid en krigssituation kan vara låg eller obefintlig. Metoden kan då vara ett viktigt komplement. Relativ GPS kan även vara intressant vid strategiskt viktiga platser där referensstationernas korrektionssignaler är dämpade eller utstörda. Relativ GPS, kräver på samma sätt som DGPS-systemet, att mätningarna (signalbehandlade i DGPS-fallet) överförs via någon länk till användaren.
Abstract A comparison study of two different position measuring methods, which are based on ordinary Differential GPS (DGPS) and Relative GPS respectively, has been made. It is mainly the position accuracy of the static measurements which has been compared. The measurements have been carried out at two different test sites, one at the coast and the other about 50 km inland. The distance between the reference station and the receiver has been relatively small for both systems. Both systems cost less than SEK 10 000. The measurements have shown that the Relative GPS method, which is based on the difference signals between two identical GPS-receivers, has almost the same position accuracy as a standard DGPS-receiver, if the GPS-receivers use the same set of satellites to compute the positionfix. The DGPS-system is robust and has the best position accuracy. But one argument motivating the use of Relative GPS is that the availability of commercial reference stations at time of war can be low or non-existing. The relative method can then be an important complement to the standard DGPS. The method could also be of interest at strategic and important places, where the correction signals of the reference station is weak or jammed. Relative GPS requires, as well as the DGPS-system, the measurements (processed in the DGPS-case) to be transmitted to the user.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182