Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie rörande vitala samhällssystems motståndsförmåga mot elektromagnetisk strålning med hög intensitet (HPM).

Förstudie rörande vitala samhällssystems motståndsförmåga mot elektromagnetisk strålning med hög intensitet (HPM). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bäckström Mats, Frost Christina, Ånäs Per
Ort: Linköping
Sidor: 54
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-09-25
Rapportnummer: (FOA-R--97-00538-612)
Nyckelord HPM, NEMP, EMP, EMC, sabotage, terrorism, el, tele, rundradio, totalförsvar, infrastruktur, technical infrastructure, total defence preparedness, 340, E3612, 34
Sammanfattning Denna förstudie behandlar det hot som HPM kan utgöra som sabotage- och terroristvapen mot elektronikbaserade vitala samhällsystem. Med HPM-vapen avses såväl egentliga HPM-källor, dvs. källor som avger relativt smalbandig pulsad mikrovågsstrålning av hög intensitet, som bredbandiga pulsade elektromagnetiska källor (s.k. icke-nukleär EMP) vars frekvensinnehåll kan sträcka sig från nollfrekvens ända upp i mikrovågsområdet. I studien betraktas mindre källor som mer intressanta än stora militära HPM-vapen. Skälet är dels att mindre källor ökar möjligheten för en förövare att ostörd kunna komma nära det tilltänkta sabotageobjektet, dels att mindre källor är lättöverkomliga eller t.o.m. kan hemmabyggas. Verkan i elektroniken sker antingen genom att denna störs beroende på att falska signaler uppstår p.g.a. HPM-strålningen, eller att elektroniken skadas permanent, i huvudsak p.g.a. termiska effekter. Baserat på de ganska omfattande erfarenheter som finns i landet av system- och komponentprovning- kan verkansavståndet för störning, av oskyddad elektronik uppskattas till hundratals meter för en HPM-källa som ryms i en skåpbil, och till tiotals meter för en källa som ryms i en väska. Verkansavståndet för permanent skada uppskattas i det första fallet till ett tiotal meter medan väsk-fallet torde kräva omedelbar närhet till den elektronik man vill skada. Skälet för att använda HPM kan t.ex. vara politiskt eller ideologiskt betingat eller i utpressningssyfte, samtidigt som risken för upptäckt bedöms som relativt liten. Intressanta mål kan vara elförsörjning, telekommunikationer, radio/TV, trafikledning, finansiella tjänster m.m. Det befintliga skyddet bedöms i de flesta fall vara närmast obefintligt. HPM-verksamhet har, inom landets försvarssektor, bedrivits sedan slutet av 80-talet. Detta innebär att resurser och en avsevärd kompetens finns beträffande skvdd mot HPM. Fortsatt arbete föreslås i form av att en eller flera viktiga anläggningar väljs ut för att undersökas avseende deras känslighet för HPM och att förslag till skydd utformas och utvärderas.
Abstract This study deals with HPM as a possible sabotage and terrorist threat against critical societal functions such as telecommunications, electric power transmission, financial transactions and traffic control. In this study HPM (High Power microwaves) weapons denotes both actual high power microwave generators but also wideband pulse (non-nuclear EMP) generators. HPM weapons of moderate size are in this context considered as being of more relevance than large generators made for military use. The reason is that a smaller size makes it possible to unnoticed come close to the target and also that these kind of generators are easier to get hold of, like radar transmitters, or even possible to build oneself. The effect of HPM radiation on electronics is either that it may cause upset due to the false signals that are induced or that it might cause physical damage of the components, mainly due to thermal effects. Based on a rather comprehensive knowledge from HPM-testing of systems and components done in Sweden it is concluded that upset can be caused in unprotected electronic systems from a distance of several hundred meters for an HPM weapon that can be placed in a van. For a generator of such size that it can be located in a suit-case the distance decreases to tens of meter. The maximum distance for causing permanent physical damage is estimated to be around ten meter for the HPM-van while the suit-case has to be placed very close to, or even in direct contact with, the target. The reason for using HPM can e.g. be political, ideological or to be used in blackmailing. In Sweden research on the effects of HPM has been going on since the late 80´s. This means that there exists significant resources both in terms of experienced engineers and scientists as well as test and measurement capabilities. A proposal for future work is to investigate the susceptibilitv of one or several critical systems and to propose and evaluate protection measures.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182