Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ryska Federationens Kommunistparti - Utrikespolitiska målsättningar med historisk förankring -.

Ryska Federationens Kommunistparti - Utrikespolitiska målsättningar med historisk förankring -. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andrae Cecilia
Ort: Stockholm
Sidor: 63
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-10-02
Rapportnummer: (FOA-R--97-00542-180)
Nyckelord ryska federationens kommunistparti, nationalism, kommunism, utrikespolitik, 13
Sammanfattning Ryska federationens kommunistparti, KPRF, som bildades i februari 1993, har idag över 500 000 medlemmar och finns representerat i alla delar av Ryssland. Partiet är landets största politiska organisation och har dubbelt så många medlemmar som alla andra partier tillsammans. Ryska federationens kommunistparti uppstod både ur spillrorna av Sovjetunionens kommunistparti, SUKP, och av det ryska kommunistparti som bildades 1990. Arvet från det förflutna manifesterar sig i KPRF inte enbart genom att partiet kunde överta stora delar av SUKPs organisationsstruktur, utan också i partiets politiska budskap, som utgör en blandning av nationalism och kommunism. Nationalismen förefaller vara den beståndsdel med vilken KPRF lyckas locka flertalet av sina väljare och partiet låter endast inför en utländsk publik antyda att det rymmer även socialdemokratiska strömningar. Partiet är populistiskt och uttrycker stolthet över allt det som är Ryssland, såväl tsartiden som sovjettiden. Många av de människor som ekonomiskt förlorat på de senaste årens förändringar blickar idag tillbaka med nostalgi och väljer att ge sitt stöd till Ryska federationens kommunistparti, som lyckats allt bättre i varje val det deltagit i. Ryska federationens kommunistpartis övergripande utrikespolitiska målsättning är återupprättandet av Rysslands stormaktsstatus, i form av Sovjetunionen. Partiet deklarerar att detta skulle ske stegvis och med fredliga medel, men är otydligt beträffande tidsperspektiven. Fundamenten för en kraftfull utrikespolitik menar partiet skulle vara en stark stat, en stark armé samt den rysk-ortodoxa kyrkan.En framtida valseger för Ryska federationens kommunistparti är mot bakgrund av partiets rysknationalistiska och antivästliga budskap oroväckande.
Abstract The Communist Party of the Russian Federation, CPRF, founded in February 1993, today has over 500 000 members and is represented in all parts of Russia. It is the country´s largest political organisation and has twice as many members as all other political organisations together. The Communist Party of the Russian Federation arose from both the Soviet Communist Party, SUKP, and from the Russian communist party that was founded in 1990. The heritage from the past manifests itself in the CPRF, not only because the party was able to take over big parts of SUKP´s organizational structure, but also in its political message, which is a mixture of Nationalism and Communism. The Nationalism appears to be the constituent with which the party is able to attract most of its voters, and the party only for a foreign audience intimates that it contains social Democratic influences as well. The party is populist and expresses pride in all that Russia is, the time of the tsars as well as the Soviet time. Many of those people who economically have lost on the last years´changes, are today looking back with nostalgia and chooses to give their support to the Communist Party of the Russian Federation, a party that has done better in each election in which it has participated. The broad foreign policy goal of the CPRF is to reestablish Russia´s great power status, in the shape of the Soviet Union. The party proclaims that this would be done gradually, but is vague concerning the time schedule. According to the party, the foundations for a vigorous foreign policy would be a strong state, a strong army and the Russian Orthodox church. Considering the Russian-nationalist, anti-Western message of the Communist Party of the Russian Federation, a victory in a future election would be worrying news.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182