Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtida ledningsstruktur för NBC-skyddstjänsten.

Framtida ledningsstruktur för NBC-skyddstjänsten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rejnus Lars, Persson Kurt, Melin Lena, Ulvsand Thomas, Norqvist Anders, Cassel Gudrun, Derans Douglas, Widgren Christer
Ort: Umeå
Sidor: 72
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-11-17
Rapportnummer: (FOA-R--97-00547-865)
Nyckelord NBC, ledning, organisation, kemisk krigföring, biologisk krigföring, radioaktivt nedfall, 410, 420, 430, 440, NBC protection, guidelines, command structure
Sammanfattning Denna studie som genomförts i samverkan mellan FOA och Överstyrelsen för civil beredskap är ämnad att ge vägledning vid långsiktiga beslut om ledningens utformning och individuellt skydd i händelse av N-, B-, eller C-angrepp i krig. Fredstida terrorhandlingar belyses översiktligt. Studien behandlar ledning av det civila samhället med avseende på NBC-problematik under fred och höjd beredskap i ett tidsperspektiv som sträcker sig mot år 2010. Försvarsbeslutet 1996 utgör den första utgångspunkten för studien. Den andra utgångspunkten är tre olika scenarier, återgivna i boken "I kant med kaos", som beskriver samhällsutvecklingen för Sverige fram år 2010. En central slutsats är att NBC-frågorna ställer så olika krav på ledningsfunktionen att en tydlig uppdelning ytterligare bör markeras. Det civila samhället kommer i framtiden att få en ännu större betydelse för ledning och genomförande av BC-åtgärder samt som informationskälla för det militära försvaret. Inom N-området utgör nuvarande fredstida beredskap mot kärntekniska olyckor en ändamålsenlig och bra utgångspunkt. Ledningsansvaret måste ligga på lägst dagens nivå. Skillnad i ansvarsförhållanden som nu finns för kärntekniska olyckor och för radioaktivt nedfall från kärnvapen måste elimineras. Skyddet inom B-området ska bygga på de fredstida resurserna vad avser epidemi- och epizootiutredningar samt infektionssjukvård. Det är viktigt med en utpekad specialfunktion med ansvar för epidemibekämpning och att ansvaret för denna funktion åvilar landstingen. Gränsen mellan kemiska olyckor och kemiska stridsmedel suddas ut och ledningen utövas av den civila räddningstjänsten enligt nuvarande organisationsstruktur.
Abstract The study, made in collaboration with ÖCB (The Swedish Agency for Civil Emergency Planning) is aimed to give guidelines for the long-term planning process regarding the future command structure and personal protection in case of a N-, B- or C-attack in wartime. Terrorist actions in peacetime are outlined. The study treats command and control in the civilian society with respect to NBC issues in peacetime and in a state of alert towards the year 2010. The Defence Bill of 1996 is the first staring-point of the study. The second starting-point is three different scenarios, presented in the book "I kant med kaos" ("Close to chaos"), which describes the social progress of Sweden towards the year 2010. The study concludes that NBC issues have many different demands on the command structure and thus a more nuanced organisation must be emphasised. In the future the civilian society will have an increased importance regarding command/control and implementation of BC measures, and also a source of information for the military defence. The present peacetime preparedness against nuclear accidents is a suitable starting-point. The responsibility must be on the same level as today. The differences in responsibility concerning nuclear accidents and radioactive fallout from nuclear weapons must be eliminated. Protection against BW agents should be based on peacetime resources with regard to epidemiology reports, epizooti reports and medical treatment of infections. The responsiblity for epidemiology control should rest upon the County Council (Landstinget). The line between chemical accidents and chemical warfare agents is wiped out and the command lies on the civilian rescues forces according to the present organisation structure.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182