Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Distributed power control for a stealth DS/CDMA radio system.

Distributed power control for a stealth DS/CDMA radio system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Persson Jörgen
Ort: Linköping
Sidor: 133
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-10-20
Rapportnummer: (FOA-R--97-00548-504)
Nyckelord power control, channel identification, channel gain predicton, path distance estimation, direct sequence systems, Rayleigh fading, effektreglering, kanalidentifiering, kanaldämpningsprediktering, estimering av strålgångslängd, direktsekvenssystem, Rayleighfädning, 72, E7002
Sammanfattning För att undvika att en militär radioförbindelse detekteras av fientlig signalspaning är det väldigt viktigt att sända med så låg effekt som möjligt med restriktionen att tillräcklig överföringskvalitet uppnås. Denna rapport presenterar ett distribuerat effektregleringsprotokoll avsedd för en smygande DS/ CDMA-förbindelse. Protokollet syftar till att väga kommunikationskvalitet mot smygprestanda genom att motverka fädningen med hjälp av effektreglering. Fädningens variationstakt beror i huvudsak på den relativa hastigheten samt den diversitet som för tillfället råder mellan de två radioenheterna. Eftersom effektregleringsförutsättningarna varierar starkt med parametrarna hastighet och diversitet så är det av stor betydelse för effektregleringsprestandan att kunna bestämma dessa parametrar. Det utvecklade effektregleringsprotokollet identifierar kanalen med avseende på hastigheten och diversiteten för att på så sätt välja lämpliga effektregleringssteg utifrån den givna radiomiljön. Algoritmerna för kanalidentifiering och strålgångslängd uppvisar tillräckligt goda prestanda för att uppnå goda effektregleringsprestanda. Den tidsfördröjning, som uppstår i effektregleringen till följd av att sluten reglering används, undviks genom att kanaldämpningen predikteras. Prediktionen utnyttjar RLS-algoritmen och använder en glömskefaktor anpassad till använd kanaltyp. För hastigheter under 100 km/h och en uppdateringstakt på 1000 Hz uppnår effektregleringsprotokollet mycket goda prestanda. När hastigheten är högre, utan att uppdateringstakten ökas, är det bättre att reglera effekten efter kanaldämpningens medelvärde.
Abstract In military radio communication systems it is important to transmit with as low power as possible to avoid detection by the hostile signal intelligence, and still obtain sufficient transmission quality. This thesis develops a distributed power control protocol for a stealth DS/CDMA connection. The protocol aims at mitigating the fading in order to fulfil the demands for communication and stealth performance. How rapidly the fading varies depends mainly on the relative velocity between the transceivers and the diversity of the channel given by the surrounding environment. Since the power control prerequisites change dramatically with the velocity and the diversity, it is essential to determine these parameters to be able to achieve good power control performance. The developed protocol identifies the channel with respect to velocity and diversity as a way to choose appropriate power control steplengths for different velocities and diversities. The developed algorithm to determine the path distance and the channel identification algorithm is shown to perform sufficiently well as to achieve good power control results. The delay in the power control, caused by the closed loop, is avoided through prediction of the channel gain. The prediction used uses the RLS-algorithm with a forgetting factor adapted to the channels used. For velocities below 100 km/h and an update rate of 1000 Hz, the prediction power control protocol used achieves very good results. For velocities above 100 km/h and low diversity, it is better to control the power using the mean value estimation method.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182