Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fysiska krav på befattningar inom räddningstjänsten.

Fysiska krav på befattningar inom räddningstjänsten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Danielsson Ulf, Bergh Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 78
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-09-04
Rapportnummer: (FOA-R--97-00549-720)
Nyckelord rökdykning, arbetstyngd, fysisk kapacitet, muskelstyrka, färdighet, temperatur
Sammanfattning I delstudie A studerades den fysiska belastningen på räddningsmannen under realistisk rökdykning. Sammanlagt 213 heltids(h)- och deltidsanställda (d) deltog förutsatt att de klarat grundkravet på fysisk prestation (gång 6 min. på rullband). Alla rökdykte dock inte. Gemensamt för dessa var att de flesta var närmare 50 år gamla. Förmågan att klara rökdykningen, inkluderande 2livräddningar (3 resp 6,5 min) och släckning (7,5 min), var relaterad till den fysiska kapaciteten (maxtid på rullband). För samma fysiska kapacitet var andelen heltidsanställda som klarade övningen större än andelen deltidsanställda. Med lägsta godkända fysiska kapacitet var respektive andel 58% (h) och 38% (d). Skillnaden kan bero på förmågan att klara komplikationer. Vid slangbrott avbröt 24% (h) respektive 92% (d). Skickligheten att utföra olika arbetsmoment skilde också mellan (h) och (d). Genomgående bedömdes de heltidsanställda som skickligare än de deltidsanställda. I delstudie B jämfördes den fysiska belastningen under varm och kall rökdykning (10 personer) med grundkravets (1143 W). Livräddningen var tyngst (653 W) medan släckningen var något lättare (532 W). Under vissa delmoment, sapeciellt vid släpning uppför trappor, var fysiska kravet dock jämförbart med grundkravets nivå. Hög lufttemperatur ökade hjärtfrekvensen och svettningsintensiteten medan effektutvecklingen och lungventilationen påverkades obetydligt. I delstudie C mättes fysisk belastning vid bl.a. livräddning i ett plan, bårbärning och bärning av slanglådor. Kapaciteten för livräddning var positivt relaterad till maximal fysisk ben-hand och armstyrka. Dragtekniken påverkade kravet på muskelstyrka. Vid bårbärning men även vid slangkorgbärning var den lokala belastningen på armarna mycket stor och den var avgörande för uthålligheten. Även kravet på kondition var påtaglig, speciellt vid bärning i terrängen.
Abstract In study A, the physical work load was studied on fire men performing realistic smoke diving. Altogether 213 full time (f) and part time (p) employed fire men took part in the study after passing the basic physical work test. (6 min. of treadmill walking). However, all fire men did not smoke diving actively. Those who did not where around 50 years of age. The ability to accomplish the smoke diving, including two rescue-(3 and 6,5 minutes) and one extinction (7,5 min.) operations, was related to the physical work capacity (maximum work time on the treadmill). For the same physical work capacity a greater fraction of (f) managed the smoke diving compared to (p). For those with minimum acceptable work capacity the result was 58% (f) and 38% (p), respectively. The difference could be a result of managing complications. At hose burst 24% (f) and 92% (p), respectively gave up the smoke diving test. The skill when performing different tasks also differed among the two groups. Generally (f) were considered better than (p). In study B, the physical work load (10 fire men) when smoke diving in a warm and cool climate was compared with the demand of performing the basic physical work test (1143 W). Rescuing was found heaviest (653 W) while extinction was somewhat easier (532 W). However, when dragging a victim up the stairs, the physical load was similar to that of the treadmill test. high air temperature increased heart rate as well as sweat rate whereas power demand and pulmonary ventilation were practically unchanged. In part C (11 subjects), the physical load was measured when dragging a mannequin on a concrete floor, bearing a stretcher and hose compartments. The dragging capacity was positively related to the maximum leg, arm and hand strength. When bearing a stretcher or hose compartments the local arm muscular load determined the endurance. Also the demand on aerobic capacity was pronounced.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182