Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beräkningsmetoder för radarmålarea. En översikt.

Beräkningsmetoder för radarmålarea. En översikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fagerström Jan
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-09-25
Rapportnummer: (FOA-R--97-00553-615)
Nyckelord computational methods, radar cross section RCS, analytical methods, FDTD, FEM, MOM, Geometrical optics, GO, PO, GTD, UAT, UTD, MEC, PTD, ILDC, beräkningsmetoder, radarmålarea, analytiska metoder, geometrisk optik, 340, E3656
Sammanfattning De vanligaste beräkningsmetoderna för radarmålarea beskrivs och jämförs i syfte att ge en kortfattad introduktion och översikt. En kort teoretisk bakgrund till relevanta delar av elektromagnetismen ges. Därefter behandlas analytiska beräkningsmetoder, finita differensmetoden i tidsdomän (FDTD), finita elementmetoden (FEM), momentmetoden (MOM), geometrisk optik (GO), fysikalisk optik (PO), geometrisk och fysikalisk diffraktionsteori (GTD respektive PTD) och några av deras olika varianter, samt metoder för särskilda problemfall. Metoderna beskrivs vad gäller tillämplighet, bakomliggande approximationer, fördelar och nackdelar och i viss mån också praktisk implementering. Några enkla exempel på beräkningsresultat ges. Metodernas egenskaper sammanställs koncist i tabellform. Hjälp till vidare information ges i form av många referenser. Rapporten riktar sig till personer med intresse för praktiska radarmålareaberäkningar, som snabbt vill få en överblick över de vanligaste beräkningsmetodernas egenskaper.
Abstract The most common computational methods for radar cross section are described and compared in order to give a brief introduction and overview. A short theoretical background to relevant parts of electromagnetic theory is given. Then, analytical methods, the finite difference time-domain method (FDTD), the finite element method (FEM), the method of moments (MOM), geometrical optics (GO), physical optics (PO), geometrical and physical theory of diffraction (GTD and PTD, respectively) and some of their developments, and methods for certain problematic cases are treated. The methods are described in terms of applicability, basic approximations, advantages and disadvantages, and to a certain extent also practical implementation. A few simple examples of computational results are given. The properties of the methods are concisely collected in tabular form. Help on further information is given in the form of several references. The report is intended for persons with an interest in practical radar cross section calculations, who wants a quick overview of the properties of the most common computational methods.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182