Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Erfarenheter från användningen av värderingsmodellen SILVIA.

Erfarenheter från användningen av värderingsmodellen SILVIA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson MajBritt
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-10-21
Rapportnummer: (FOA-R--97-00559-202)
Nyckelord Värdering, Simulering, Värderingsmodell, Simuleringsmodell, Luftvärn, SILVIA
Sammanfattning De erfarenheter som kan dras från användningen av värderingsmodellen SILVIA är i många fall generella och den här rapporten bör därför vara intressant även för andra tillämpningar än luftvärn. SILVIA är en modell som behandlar luftvärnets strid mot angripande flyg med bland annat hänsyn till terräng och elektronisk störning. Luftvärnssystemet är detaljerat modellerad medan angriparen är mindre detaljerad med ett förbestämt beteende. Modellen har sedan 1987 använts i ett flertal studier och i utvecklingen av RBS23 BAMSE. Resultaten har i många fall varit svårtolkade och ibland uppenbart i strid med det sunda förnuftet, varför modellens trovärdighet har ifrågasatts. Generellt har simuleringarna visat att luftvärnet skjuter ned en mycket stor andel av det angripande flyget, vilket inte stämmer med aktuella krigserfarenheter. En validering av SILVIA med hjälp av övningen FOCUS´94 visade dock på en god överensstämmelse mellan modell och den verklighetsbild övningen gav. I denna rapport förklaras många av de tidigare svårtolkade resultaten. Den huvudsakliga orsaken till att SILVIA ger orealistiskt höga bekämpningstal är att nästan alla scenarier väljs på ett för luftvärnet gynnsamt sätt. Exempelvis väljs inga scenarier med anfall i mörker eller dåligt väder mot luftvärnssystem med enbart dagerkapacitet. Risken med dessa gynnsamma scenarier är att de ger en fokusering på "fel" tekniska parametrar. Rapporten pekar även på andra problem med en modell av SILVIAs typ som storlek, komplexitet, determinism, för tidig medelvärdesbildning etc. För att använda en värderingsmodell rätt är det viktigt med ett nära samarbete mellan problemägare och en modellkunnig analytiker. Det är viktigt att ägna tid åt att formulera problemet och att formulera rätt scenarier för problem och modell och det är viktigt att analytikern deltar i hela värderingsprocessen. För att få ett medelvärde av ett simuleringsförlopp måste vi införa typ Monte Carlo-teknik och för att få en bild av i vårt fall luftvärnssystemens förmåga måste vi simulera många fler förlopp än idag. Metodik bör tas fram för att använda modellen (i vårt fall SILVIA) rätt och särskilt den telekrigmodell som finns. SILVIA bör även användas som ett forskningsinstrument för att ta fram generell kunskap genom systematiska parametervariationer.
Abstract Experiences from using the Air Defence model SILVIA can be applied to other applications as well. This report is therefore of interest for anyone who is using an assessment model. The air defence model SILVIA has been developed in collaboration between Swedish Defence Agencies and Swedish Air Defence Industries. The model describes the combat between air defence units and attacking aircraft and takes into account parameters like terrain and countermeasures. The air defence is described in detail. Attacking aircraft are described in lesser detail, the aircraft behaviour is for example predefined. SILVIA has been used since 1987 in different studies and in the development of the air defence system BAMSE. The results have often been difficult to explain and even sometimes in contradiction to common sense. This has led to disbelief in the model. Generally the simulation have shown that a very great part of the attacking aircraft has been shot down and this does not correspond with any war experience. A Validation of SILVIA with the exercise FOCUS´94 shows that SILVIA and "reality" correspond well. In this report many of these contradictory results are explained. The main reason for the high numbers of shot down aircrafts is that almost all the scenarios are chosen in a way that favour the air defence. For example there are no scenarios with attacks in bad weather or in darkness against air defence systems with only day capability. The danger with these scenarios that favour the air defence system is that they can make you focus on wrong technical aspects. The report also points out the difficulties in handling a model like SILVIA, with such large size, great complexity, determinism, to early average count etc. To make a better assessment with a model there is a need for a close cooperation between the owner of the problem and an analyst with model experience. To get an average result from one scenario there is a need for Monte Carlo technique and to get a picture of the capability of the air defence system, there is a need for many such scenarios. There is also a need for methods in how to make an assessment and how to use SILVIA in this.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182