Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

DABASK - Databas för ballistiska skydd.

DABASK - Databas för ballistiska skydd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bratt Catharina, Svensson Lars, Forsberg Ann-Sofie
Ort: Stockholm
Sidor: 107
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-26
Rapportnummer: (FOA-R--97-00570-310)
Nyckelord Ballistiska försök, handledning, Microsoft Access, Ballistics experiments, manual, Microsoft Access
Sammanfattning Rapporten beskriver uppbyggnaden av databasen DABASK (Databas för Ballistiska SKYDD), skriven i programmet Microsoft Access 2.0. Rapporten innehåller också en handledning för databasen. Med rapporten följer en diskett som innehåller databasstrukturen utan inlagda data. DABASK är strukturerad med tanke på ballistiska försök. Informationen är lagrad i tabeller som är relaterade till varandra. Användaren arbetar normalt inte direkt i tabellerna utan i det användargränssnitt som kallas formulär. I formulären kan data ingå från en eller flera tabeller. I Formulären för registrering av data finns möjlighet att lägga in data anpassade för respektive typ av objekt. Utformningen av databasen är så generell att det går att lagra data både från egna försök och externa källor. De externa källorna kan vara av skilda slag som t ex vetenskapliga rapporter och produktfaktablad. De funktioner som finns i databasen är registrering av data och granskning av inlagda data, samt sökning, där ett urval görs av databasen inlagda data. Sökningarna kan presenteras i två olika typer av rapporter, en översiktlig och en fullständig. Färdiga sökrutiner finns för urval av skottserier, vapen, projektiler eller mål, samt för intervall av gränshastighet,ytvikt, penetrationsdjup, viktskyddsfaktorer, volymskyddsfaktorer och energiupptagning. Ytterligare urval för sökningar kan göras med viss kännedom om Microsoft Access.
Abstract This report describes the structure of database DABASK (Database for Armour) made in Microsoft Access 2.0. The report also contain a manual for the database. A disc is included with this report containing the structure of the database, without data. DABASK is structured for ballistic experiments. The information is saved in tables which are related to each other. The user normaly works in forms which are related to the tables. Data in a form can be related to more then one table. It is possible to save data adapted to each different object in the forms for registration. The design of the database is general and makes it possible to save data both from own and external experiments. The external experiments can be of different types, such as scientific articles and specifications from producers. The functions in the database are registration of data, control of registred data, selections of the data and reports of these selections. There are two different standard reports, a summary and a complete report. Selections can be made for shot series, weapons, projectiles and targets, selections can also be made for intervals of limit velocity, surface weight, depth of penetration, mass efficiency factor, differential efficiency factor, volume efficiency factor and absorption of energy. Additional selections can be made with some knowledge of Microsoft Access.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182