Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Adaptive reconstruction using multiple views - results and applications.

Adaptive reconstruction using multiple views - results and applications. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulvklo Morgan, Uppsäll Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 12
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-12-23
Rapportnummer: (FOA-R--97-00571-408)
Nyckelord reconnaissance, image processing, passive range measurement, egomotion, UAV, spaning, bildbehandling, passiv avståndsmätning, egenrörelse, 330, 33, I3303
Sammanfattning I traditionell flygspaning från låg höjd registreras scenen med överlapp för att möjliggöra stereoseende vid tolkningen. Denna rapport redovisar en metod att utnyttja flerbildsinformation för att få en bättre beskrivning av objekt som delvis skyms av framförliggande objekt (t. ex. trädtoppar, kamouflagenät) och där olika delar av objektet syns från olika aspektvinklar. Om bildfrekvensen är tillräckligt hög kommer ett objekt som är delvis skymt av ett annat objekt att synas ibland och vara dolt ibland, men de olika delarna kommer inte att synas samtidigt. Projektet syftar till att slå samman de olika delarna till en komplett objektbeskrivning trots att delarna syns från olika aspektvinklar. Ett liknande fenomen, välkänt för alla som passerat ett glest staket eller en gles skogsridå, är den mänskliga förmågan att fokusera på ett objekt bakom staketet eller skogsridån. Exempel på djupsegmenterade resultatbilder ges i rapporten. Några exempel på tillämpningar av metoden är: låghöjdspaning med flygplan eller UAV (Unmanned Aerial Vehicle) som plattform, förprocessering vid målupptäckt, passiv avståndsmätning med hjälp av egenrörelse, passiv närfältsnavigering för robotar, stridsvagnar och andra fordon, ökad detaljåtergivning jämfört med de i sekvensen ingående bilderna, brusreducering samt ökad effektiv fillfaktor för stirrande IR-kameror.
Abstract In traditional air reconnaissance from low altitude, the scene is registred with overlap, making stereo vision possible. This report describes a method to use information from a sequence of images to give a better description of objects partly occluded by other objects (e.g. tree tops, camouflage net) and where different parts of the object of interest can be seen from different aspect angles. An object which is partly occluded by another object will sometimes be seen and sometimes not, but all parts will not be seen at the same time. The project aims to merge different parts of the object of interest into a complete description, although the parts have been seen from different aspect angles. A similar phenomenon, familiar to everyone who has been passing by a fence with gaps or a sparse wood, is the human ability to focus on an object behind the fence or trees. Examples of results from depth segmented images are given in the report. Examples of applications from the method are: reconnaissance from low altitude with a traditional aeroplane or an UAV (Unmanned Aerial Vehicle) as platform, preprocessing for target recognition, passive range measurement using egomotion, passive nearfield navigation for robots, tanks and other vehicles, increasing the detail resolution in the processed image compared to the images in the time sequence, noise reduction and increasing the effective fillfactor for staring infrared focal plane array cameras (staring IR-cameras)

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182