Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Säkerhets- och sårbarhetsaspekter på distansarbete. En litteraturstudie.

Säkerhets- och sårbarhetsaspekter på distansarbete. En litteraturstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fischer Georg
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-02-13
Rapportnummer: (FOA-R--97-00572-240)
Nyckelord distansarbete, sårbarhet, säkerhet, konsekvenser, samhälle, distance work, telework, safety, vulnerability, consequences, society, 12
Sammanfattning Distansarbete, i dess vidaste mening, avser sådant arbete som utförs på en arbetsplats på ett större eller mindre avstånd från uppdragsgivare, arbetsgivare eller huvudarbetsplats. Ett IT-baserat distansarbete medför att samhället blir alltmer beroende av fungerande telekommunikationer. En grundläggande fråga är härvid hur ett ökande distansarbete påverkar samhällets säkerhet och sårbarhet. Syftet med denna studie har varit att ge en överblick av kunskapsläget nationellt och internationellt när det gäller säkerhet- och sårbarhetsaspekter på distansarbete. Arbetet har i huvudsak bedrivits som en litteraturstudie. Vad gäller de samhälleliga sårbarhetskonsekvenserna av distansarbete kan man sammanfattningsvis konstatera att detta är en fråga som inte har uppmärksammats i det studerade materialet. De säkerhets- och sårbarhetsfrågor som relateras till dataverksamhet och distansarbete täcks till största delen in av den kunskapsmassa som utvecklats inom datasäkerhetsområdet.
Abstract Distance working, in its widest sense, defines any type of work carried out at a larger or smaller distance from a client, employer or main workplace. A consequence of information technology based distance work (telework) is that society is becoming even more dependent on telecommunications. Here, a fundamental issue is to what extent increasing teleworking affects the safety and vulnerability of society. The main purpose of this study has been to give a Swedish and international overview of the state-of-the-art with respect to safety and vulnerability issues concerning telework. The work has mainly been conducted as a literature study. Regarding the societal vulnerabilities of telework it could be concluded that the issue has not caught any attention in the reviewed material. The safety and vulnerability issues related to computer activities and teleworking are well represented in the body of knowledge that has evolved in the area of computer and information security.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182