Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Måligenkänning av flygplan med neurala nätverk och bredbandsradar - fortsättning.

Måligenkänning av flygplan med neurala nätverk och bredbandsradar - fortsättning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jägerbro Peter, Bengtsson Mats
Ort: Linköping
Sidor: 60
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-12-23
Rapportnummer: (FOA-R--97-00591-408)
Nyckelord artificiella neurala nätverk, bispektrum, måligenkänning, Fouriertransform, artificial neural networks, bispectrum, wavelets, target recognition, Fourier transform, 730, 73, E3009
Sammanfattning Denna rapport beskriver en utvidgad komparativ studie inom måligenkänning med bredbandsradar. Data har erhållits med mätningar mot flygplansmodeller, och avsikten är att skilja mellan data från olika modeller. Detta åstadkoms med ett antal olika metoder för särdragsextrahering/signalbehandling samt ett artificiellt neuralt nätverk. I en tidigare, inledande studie av måligenkänning med samma angreppssätt som här erhölls mycket goda resultat, och en ökning av svårighetsgraden i problemet blev därför önskvärd. Detta gjordes genom att data från ytterligare en flygplansmodell lades till, varför uppgiften nu blir att skilja mellan fyra olika flygplansmodeller. I övrigt erhölls samtliga resultat som redovisas i denna rapport under närmast identiska förhållanden jämfört med tidigare, detta för att möjliggöra en direkt jämförelse med tidigare resultat. En skillnad är att utvärderingen i denna studie är djupare; med nya nyckeltal, ett nytt bearbetat trovärdighetsmått samt en undersökning av systemets robusthet mot brus vilket simulerar systemets uppträdande under mer verklighetstrogna förhållanden. Resultaten visar att i princip ingen försämring av resultaten erhålls då en fjärde flyglansmodell tillförs. Detta tyder på att marginalerna för en lyckad måligenkänning fortfarande är stora, och det föreslås i rapporten att en lämplig utgångspunkt för vidare arbete är att införa data från mätningar på flygplan i naturlig storlek och under mera realistiska förhållanden.
Abstract This report gives a comparative study of target recognition using a wide-band radar. Data have been collected from measurement of aircraft models. Using a number of different methods for signal processing/feature extraction and an artificial neural network, the purpose is to separate data from the respective aircraft models. In a previous, first study of target recognition using the same approach as here, excellent results were achieved, and it was therefore desirable to increase the problem´s degree of difficulty. This was accomplished by adding data from yet another aircraft model, which means that the task is now to separate four aircraft models. Furthermore, the results that are presented in this report were extracted under nearly identical conditions. enabling a direct comparison with previous results. One difference, however, is the more thorough evaluation of the results; using a new set of scalar measures, a new, refined credibility measure and an evaluation of the proposed system´s robustness agains noise, simulating more realistic conditions. The results show that principally no detoriation is introduced as a fourth aircraft model is added. This indicated that the margins for a successful target recognition are still large. The proposed starting point for continued efforts is to use real life data, collected from measurements on natural sized aircraft and under more realistic conditions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182