Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fire Incidence and Social Structure. The influence of social, economic and demographic factors on the risk of fire in Swedish municipalities.

Fire Incidence and Social Structure. The influence of social, economic and demographic factors on the risk of fire in Swedish municipalities. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Melkersson Marie
Ort: Stockholm
Sidor: 153
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-04-14
Rapportnummer: (FOA-R--97-00618-990)
Nyckelord brandfrekvens, socioekonomiska variabler, statistik, regressionsanalys, fire incidence, socioeconomic variables, statistics, regression analysis
Sammanfattning Syftet med studien är att se vilka sociala, ekonomiska och demografiska variabler som kan tänkas förklara brandriskstrukturen i en kommun. Detta för att så optimalt som möjligt anpassa både förebyggande och operativ verksamhet inom räddningstjänsten. Syftet är inte att utifrån samhällsvetenskaplig analys förklara varför bränder uppstår utan istället med statistiska metoder se eventuella icke-kausala samband mellan brand och sociala, ekonomiska och demografiska faktorer. Ett delsyfte i undersökningen är att se om det finns några skillnader i resultat beroende på vilken typ av kommun det rör sig om, t ex skillnader mellan storstads-och landsbygdskommuner. Studien är indelad i två huvuddelar: en nationell undersökning och en undersökning av Jönköpings kommun. Den konkreta slutsats som kan dras av denna studie är att det framför allt är i områden med ett stort antal underpriviligierade personer som risken för bränder är störst. Personer boende i dessa områden löper större risk att råka ut för bränder än personer boende i andra områden. Antalet bränder är alltså inte bara en teknisk slump utan i viss mån också beroende på områdets sociala sammansättning.
Abstract The aim of thestudy is to analyse which social, economic and demographic variables might explain the fire-risk structure in a municipality. This in order to optimize preventive and operational action by the emergency services as far as possible. the aim is not to conduct a social science analysis to explain why fires occur but rather to examine non-causal relationsship between fires and social, economic and demographic factors by means of statistical methods. Another aim of the study is to analyse if there are any differences in results according to the type of municipality, e.g. differences between city and rural municipalities. the study is devided into two main parts: a national study and a study of Jönköping municipality. The main concrete conclusion that can be drawn from this study is that the risk of fires is greatest in areas with a large number of underprivileged persons. People living in these areas run a greater risk of beeing affected by fires than those living in other areas. The number of fires is consequently not just a technical coincidence but is to some extent also dependent upon the social composition of the area.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182