Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

European armaments collaboration - a way to secure adaptive capability?

European armaments collaboration - a way to secure adaptive capability? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dahlin Fredrik, Enander Olle
Ort: Stockholm
Sidor: 131
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-01-19
Rapportnummer: (FOA-R--97-00619-170)
Nyckelord anpassningsförmåga, försvarsmaterielsamarbete, försvarsindustri, ömsesidigt beroende, adaptive capability, armaments collaboration, defence industry, mutual dependency
Sammanfattning Den svenska försvarspolitiken bygger delvis på förmåga till anpassning till förändringar i säkerhetsläget. Stor vikt läggs även vid internationaliseringen av den inhemska försvarsindustrin. I syfte att undersöka möjligheterna att uppnå anpassningsförmåga, särskilt vad gäller tillgång till försvarsmateriel, beskriver och analyserar denna rapport sex samarbetsprojekt avseende försvarsmateriel. Dessa fallstudier, tillsammans med ett teoretiskt ramverk, utgör grunden för den övergripande analysen av problemområdet. Rapporten består av tre huvuddelar. Bakgrunden beskriver översiktligt den svenska försvarspolitiken, olika kategorier av försvarsmateriel och anpassningsstrategier. Den beskriver vidare några viktiga aspekter av samarbete; organisationer, underliggande faktorer etc. Denna del avslutas med ett preliminärt ramverk för analyser. Fallstudieavsnittet beskriver sex, mestadels europeiska, samarbetsprojekt; NH-90, Eurofighter, Horizon, TFC, JSF och FLA. Rapporten avslutas med en del analyser och slutsatser som fokuserar på att jämföra olika aspekter av erfarenheterna från projekten i enlighet med det ramverk som beskrivits i bakgrundsavsnittet.
Abstract The Swedish defense policy is partly built on the capability to adjust to changes in the security situation. It further stresses the importance of internationalisation of the domestic defense industry. In order to explore the possibilities for achieving adaptive capability, especially in terms of securing access to defense materials, the paper describes and analyzes six collaborative armaments programs. These case-studies, combined with a theoretical framework, provide the basis for a global analysis of the problem-complex. The report comprises three major parts. The Background outlines the Swedish defense policy, various categories of defense materials and adaption strategies. It further covers some fundaments of collaboration; organizations, underlying drivers etc. The first part concludes with a preliminary framework for analyses. The Case-study part describes six, mainly European, collaborative projects: NH-90, Eurofighter, Horizon, TFC, FLA and JSF. The report ends with an Analysis and conclusions part, focusing on comparing various aspects of the case-study findings in accordance with the evaluation model developed in the background part.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182