Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Prestandaanalys av en metod för lokalisering av bredbandig undervattenskälla med singelhydrofon.

Prestandaanalys av en metod för lokalisering av bredbandig undervattenskälla med singelhydrofon. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Bernt
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-03-31
Rapportnummer: (FOA-R--97-00621-409)
Nyckelord Flervägsutbredning, Lokalisering, Hydrofon, Ljudhastighetsprofil, Djup, Avstånd, Multipath, Lokalization, Hydrophone, Sound velocity profile, Depth, Range
Sammanfattning Vi har utvecklat en metod för att lokalisera en bredbandig undervattensljudkälla där vi använder endast en singelhydrofon. I metoden tolkas den distorsion som flervägsutbredningen inför på grunda vatten. Genom att denna distorsion är specifik för källans position gentemot hydrofonen kan vi bestämma avståndet till källan, dess djup och dess hastighet (om källan har rört sig likformigt). Metoden bygger på antagandet att isoveli råder, dvs att ljudutbredningen sker längs raka strålar. I den här rapporten studerar vi de avvikelser eller fel, som uppstår då den verkliga ljudhastighetsprofilen inte är konstant, dvs då vi inte har isoveli. Med ett strålgångsprogram för godtycklig profil beräknar vi impulssvaret vid mottagaren för ett stort antal källpositioner. Impulssvaret ger oss de tidsskillnader vi behöver som facit i vår lokaliseringsmetod. Ett antal "typiska" ljudhastighetsprofiler studeras liksom de fel som uppstår i lokaliseringen. Några slutsatser är att lokaliseringen med isovelimetoden fungerar bra på små avstånd, <200-250 meter från mottagaren, och att vi får små djupfel nära vattenytan. För att klara större avstånd inför vi en utvidgning av vår metod, så att den kan hantera en konstant ljudhastighetsgradient. Ljudhastigheten tillåts variera linjärt med djupet, men fortfarande med approximationen att utbredningsvägarna är raka. Med denna metod minskar felen, då den bakomliggande profilen verkligen är en konstant gradient, med en storleksordning.
Abstract We have developed a method for localization of a broadband underwater source using a single hydrophone only. In this method the distortion from the multipath in shallow waters is interpreted since the distortion is specific for the various positions of the source, we can estimate the source range, depth and velocity (assuming the source moves uniformly). The method builds on the assumption of isovelocity, i e the sound propagates along straight paths). This is a reasonable assumption as long as the distance between source and receiver is not too large. In this report we study the deviations that arise when the true sound velocity profile (svp) is not constant, that is when we cannot assume isovelocity. Using a benchmark raytracing program for an arbitrary svp we compute the impulse response at the receiver for a large number of source positions. The impulse response gives us the timedelays we need as a benchmark for comparison with those of our localization algorithm. A set of typical svp:s are studied as well as the errors that arise in the localization. The conclusions are that the localization using the isovelocity model yields good results for ranges up to about 200 meters from the receiver, and that we get small depth errors near the surface. In order to handle larger ranges we extend the isovelocity wave propagation model to use a constant gradient model. The sound velocity is allowed to vary linearly with depth, but still using the approximation of straight paths propagation. Using this model the errors decrease by an order of magnitude when the true svp is a constant gradient.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182