Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Internationell typhuskatalog. En förstudie.

Internationell typhuskatalog. En förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elfving Carl
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-01-19
Rapportnummer: (FOA-R--97-00628-311)
Nyckelord Internationell bebyggelse, konfliktområden, vapenverkan, international buildings, conflict areas, weapons effects
Sammanfattning Confortia har på uppdrag av Försvarets forskningsanstalt (FOA) genomfört en förstudie som omfattar inventering av bebyggelse i presumtiva internationella insatsområden med syfte att studera dess skyddsförmåga mot vapenverkan. Rapporten innehåller inledningsvis en inventering och sammanställning av konfliktområden, samt förslag på geografisk avgränsning. Därefter redovisas resultat från en studie av insamling av data om internationell bebyggelse och en sammanställning av erhållen information om internationell bebyggelse. Avslutningsvis redovisas en översiktlig värdering av internationella byggnadstypers skyddsförmåga mot vapenverkan. En genomgående slutsats från studien var att det är svårt att hitta detaljerad information om internationell bebyggelse för aktuellt ändamål. Erhållen information har främst varit av generell typ, som t ex flervåningshus uppbyggda av prefab-element. Viss detaljerad information har hittats om bebyggelse i f d Östtyskland och Bosnien. Erhållen information från Asien och Afrika utmärks av allmänna beskrivningar av traditionell byggnadsstil för områden utanför städerna. Samstämmig information om befintliga och potentiella konfliktområden har erhållits från ett antal olika källor. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt arbete där man bl a bör genomföra en fördjupad litteraturundersökning avseende internationell bebyggelse och att på lämpligt sätt använda CIB:s (Centre International du Batiment) kontaktnät för insamling av uppgifter om internationell bebyggelse.
Abstract Confortia has under contract from the Swedish Defence Research Establishment made a prestudy which covers an inventory of buildings in presumptive international conflict areas. The report contains an inventory and a compilation of conflict areas and a proposal of a geographic delimitation. Then it shows results from a study of collection of data of international buildings and a compilation of information about international buildings. Finally, a general estimation of the capacity of international buildings to give protection against weapons effects is shown. A common conclusion from the prestudy was that there has been considerable difficulties to find detailed information about international buildings. The obtained information is often of general type, e g prefabricated multistory-buildings. Some detailed information of buildings in former East-Germany and former Yugoslavia has been obtained. The obtained information from Asia and Africa is characterized of general descriptitons of traditional architecture from districts outside urban areas. Corresponding information of existing and potential conflict areas has been found in different sources. In conclusion proposals are made for continued work were among others a deepened literature study of international buildings should be made.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182