Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inventering av svensk bebyggelse.

Inventering av svensk bebyggelse. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elfving Carl
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-01-26
Rapportnummer: (FOA-R--97-00629-311)
Nyckelord Typhuskatalog, Infrastrukturkonstruktioner, Skyddsförmåga, Vapenverkan, infrastructure constructions, protection, weapon effects, weapons effects
Sammanfattning Confortia har på uppdrag av FOA genomfört en studie som omfattar en inventering av byggnader och infrastrukturkonstruktioner i Sverige och värdering av deras skyddsförmåga mot vapenverkan. Rapporten innehåller inledningsvis en översiktlig beskrivning av byggnader enligt FOAs typhuskatalog och infrastrukturkonstruktioner i samhället. Därefter redovisas ett förslag till hotbildsbeskrivning och sammanställning av kriterier för värdering av skyddsförmåga. Slutligen görs en värdering av byggnader och infrastrukturkonstruktioners skyddsförmåga mot vapenverkan samt redovisning av metoder för höjning av skyddseffekt mot olika verkansformer. Några slutsatser från studien var att de valda typhusen har god skyddsförmåga mot splitterverkan från vapen som detonerar i det fria ovanför byggnaden. Skyddet mot horisontell splitterverkan och anslagsverkan var genomgående dåligt för valda typhus. Skyddet mot sprängverkan och riktad sprängverkan (RSV) var mycket dåligt. Broar ger ett mycket begränsat skydd mot "horisontell" vapenverkan (luftstötvågsverkan, splitterverkan och finkalibrig eld). Däremot ger de viss skyddsförmåga mot "vertikal" vapenverkan (splitterverkan, RSV, sprängverkan), där främst skyddsförmågan mot "vertikal" splitterverkan är utmärkt. Tunnlar och bergrum ger ett begränsat skydd mot "horisontell" vaapenverkan (luftstötvåg, splitter och RSV) riktad mot mynningarna. Skyddet mot "vertikal" vapenverkan (RSV, sprängverkan och anslagsverkan) är däremot utmärkt. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt arbete där bl a den föreslagna modellen för hotbildsbeskrivning bör utvecklas ytterligare och att det finns behov av ytterligare studier av vapenverkan mot olika material och konstruktioner.
Abstract Confortia has under contract from Defence Research Establishment made a study which covers an inventory of buildings and infrastructure constructions in Sweden and a general estimation of their ability to give protection against weapons effects. The report begins with a general description of buildings and infrastructure constructions in Sweden. Thereafter a proposal of a description of the weapon threat and a compilation of criteria for estimation of protection against weapons effects are given. Finally, an estimation of the capacity of buildings and infrastructure constructions to give protection against weapons effects and methods for increasing the protective level against different kind of weapons effects are shown. Some conclusions from the study were that the chosen building constrictions give good protection against fragments from weapons which detonate in the open air above the building. The protection against horizontal fragments and projectile impact were in general poor for the chosen building constructions. The protection against contact detonation and effects from shaped charges were very poor. Bridges give a highly limited protection against "horizontal" weapons effects (blast waves, fragments and small arms projectiles). However, bridges geve some protection against "vertical" weapons effects (fragments, shaped charges and contact detonation), where the protection against fragments from weapons which detonate over the bridge is excellent. Tunnels and rock caverns give a limited protection against "horizontal" weapons effects (blast waves, fragments and small arms projectiles) aimed against the openings. However, the protection against "vertical" weapons effects (shaped charges, contact detonation and impact) is excellent. In conclusion, proposals are made for continued work. Among these it is suggested that the proposed model for description of the weapon threat should be developed further and weapons effects against different material and constructions should be studied more.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182