Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Brottmekanisk provning av Ballistocrete-, Densit- och Finpartikelbetongbalkar med impulslast och statisk last.

Brottmekanisk provning av Ballistocrete-, Densit- och Finpartikelbetongbalkar med impulslast och statisk last. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Balazs Peter, Hallgren Mikael
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-12-29
Rapportnummer: (FOA-R--97-00640-311)
Nyckelord Ballistocrete, Densit, Finpartikelbetong, Impuls last, Böjdraghållfasthet, Brottenergi
Sammanfattning I denna rapport redovisas resultat från provning av balkar av Ballistocrete, Densit och Finpartikelbetong, då dessa utsatts för statisk och dynamisk belastning. Provkropparna hade en kubtryckhållfasthet på 225 MPa, 220 MPa respektive 170 MPa. Balkarna innehöll även 1,0 volymprocent stålfiberarmering (mikrofibrer av stål i Ballisticrete och i Finpartikelbetong, och något större stålfibrer i Densit). Vid undersökningarna har intresset i huvudsak koncentrerats till att studera den dynamiska effekten då dessa balkar utsätts för en impulslast. Syftet har också varit att jämföra dessa resultat med resultat erhållna från en tidigare undersökning. Den uppmätta böjdraghållfastheten och brottenergin för Ballistocrete, Densit och Finpartikelbetong var betydligt högre än för någon av de betongtyperna, med eller utan stålfibrer, som provades i den tidigare undersökningen. Detta gäller både för det statiska och för det dynamiska belastningsfallet. Den statiska böjdraghållfastheten var ungefär lika för Ballistocrete, Densit och Finpartikelbetong. Den dynamiska böjdraghållfastheten var dock betydligt högre för Ballistocrete än för både Densit och Finpartikelbetong. Av de tre undersökta betongtyperna i denna försöksserie var både den statiska och den dynamiska brottenergin högst för Densit och lägst för Ballistocrete. För samtliga tre betongtyperna i föreliggande undersökning var den dynamiska böjdraghållfastheten och den dynamiska brottenergin högre än motsvarande statiska värden. Det dynamiska tillskottet på brottenergi för Densit var dock försumbart litet jämfört med motsvarande tillskott för Ballistocrete och Finpartikelbetong.
Abstract In this report, the results from tests on beams of Ballistocrete, Densit, and Reactive Powder Concrete (RPC), submitted to static and dynamic loads, are presented. The compressive cube strengths of the three concrete types were 225 MPa, 220 MPa, and 170 MPa, respectively. The beams also contained about 1.0 percent volume of steel fibres (micro fibres in Ballistocrete and in RPC, and slightly larger fibres in Densit). The main objective of the investigation was to study the dynamic effect on these beams when submitted to an impuls load. The aim has also been to compare these results with results obtained from a previous investigation. The measured flexural tensile strengths and fracture energies of Ballistocrete, Densit, and RPC were much higher than those of the previously tested concrete types, with or without steel fibres. This is true both for the static and for the dynamic load case. The static flexural tensile strength was approximately equal for Ballistocrete, Densit, and RPC. However, the dynamic flexural tensile strength of Ballistocrete was much higher than that of Densit and of RPC. In the test series of the present investigation, Densit had the highest, both static and dynamic, fracture energy and Ballistocrete lowest static and dynamic fracture energy. For all three types in the present investigation, the dynamic flexural tensile strength and the dynamic fracture energy were higher than the corresponding static values. However, the dynamic increase of fracture energy for Densit was negligible compared with the corresponding dynamic increase for Ballistocrete and RPC.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182