Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dumpad ammunition i gruvschakt, Dalkarlsberg : en miljöriskbedömning.

Dumpad ammunition i gruvschakt, Dalkarlsberg : en miljöriskbedömning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Liljedahl Birgitta, Qvarfort Ulf
Ort: Umeå
Sidor: 76
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-03-11
Rapportnummer: (FOA-R--97-00651-222)
Nyckelord Miljöriskbedömning, ammunition, gruvschakt, miljöpåverkan, grundvattenmodellering, risk assessment, mine shafts, environmental impact, hydrogeological computer modelling
Sammanfattning Mellan 1955 och 1968 dumpade Försvarsmakten ca 900 ton ammunition i två gruvschakt i Dalkarlsbergsgruvan. Schakten har därefter även använts som upplag för hushållsavfall samt avloppsslam från Nora kommuns reningsverk. En fördjupad utredning har genomförts för att belysa risken för miljöpåverkan från schakten till omgivande brunnar och närliggande vattendrag dels i dagsläget, dels i ett långtidsperspektiv. Ett förslag till åtgärdsprogram har lämnats. Utredningen har utförts på uppdrag av Försvarsmakten och genomfördes av FOA NBC-skydd i Umeå och Institutionen för Geovetenskap, Uppsala universitet. Studien har innefattat grundvattenmodellering samt kemiska- och toxikologiska analyser av vatten från schakten och privata brunnar inom påverkansområdet. En sedimentundersökning av en närliggande sjö, Vikern, ingår också i undersökningen. Resultatet av grundvattenmodelleringen visar att den huvudsakliga transporten av föroreningar sker inom schakten. Eventuella föroreningar är därför koncentrerade till ett avgränsat område som bedöms vara relativt lätt att kontrollera. De kemiska analyserna visade att vattnet i schakten i stort är av dricksvattenkvalitet. Detta beror på det relativt höga flödet som råder i schakten vilket medfört att lösliga komponenter idag i stort sett är urtvättade. Samtliga undersökta brunnar har dricksvattenkvalitet. Schakten bör förseglas för undvikande av ytterligare dumpningar. Det är också viktigt att utreda vilken reningsmetod som är mest lämplig för eventuell framtida rening av den bäck som avvattnar schaktområdet. Fortsatt provtagning av omgivande brunnar eller sanering av schakten bedöms i dagsläget ej nödvändig.
Abstract Ammunition and explosives have been dumped in two water filled mine shafts in Dalkarlsberg, the Central shaft and the Bäckaskog shaft. The future environmental status of the repository has been evaluated based on field investigations, chemical analyses, toxicity tests and hydrogeological computer modelling. The models predict that the water in the two shafts that contains explosives and the transportation of pollutants from the shafts, will discharge to the surface water system in the very near vicinity of the uppermost part of the Bäckaskog shaft. All pollutants will end up in a small stream located close to the shafts and thus not affect the near lying private wells. No explosive or its degradation products were found in the wells, shafts or in the sediment from the lake Vikern. The water sampled in selected wells and in the shafts was of drinking water quality. It is concluded that the explosives (TNT and lead acid) as well as the metals in the mine shafts will be completely released after about 2 000 to 20 000 years, due to the diffusion from the dumped material. with regard to the relatively high dilution in the shafts, the concentration of released components in the water will be very low but not negligible. The authors suggest that the dumped material in the shafts should be left behind. However, the installation of a system for monitoring the water chemistry in the shafts is recommended. Also, a suitable method/technique for future water treatment in the small stream should be evaluated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182