Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fiberoptic Guided Missiles - A Missile Seeker Model and Methods for Fusing Seeker Data in a System with Multiple Missiles.

Fiberoptic Guided Missiles - A Missile Seeker Model and Methods for Fusing Seeker Data in a System with Multiple Missiles. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Brolund Daniel
Ort: Stockholm
Sidor: 53
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-03-27
Rapportnummer: (FOA-R--97-00664-314)
Nyckelord Sensordatafusion, Målsökarmodell, Robotstyrning, Samverkande styrning, Sensor data fusion, Seeker model, Missile control, Cooperative control
Sammanfattning I detta arbete har tredimensionell modellering av en passiv målsökare undersökts, och effekten av att sammanväga angivelser från två målsökare i ett system med fiberoptiskt styrda robotar har studerats. Målet har varit att se huruvida några fördelar uppnås om två målsökare riktas mot samma område, och vilka dessa fördelar jämfört med att låta målsökarna söka olika områden. Stor vikt har lagts vid att modellera de passiva sökarestimaten i 3D genom att använda höjddata för att begränsa angivelserna i längs siktlinjen. Osäkerheten i missilens rotation och translation har också modellerats. 3D-estimaten har sammanvägts statiskt (antaget oberoende samplingstidpunkter) och dynamiskt genom sammanslagning av bekräftade spår från respektive sökare. Resultatet ger vid hand att sammanslagning ger vissa fördelar, och det förklaras att fördelarna är större när ett mål inte syns i en av målsökarna. Kostnaderna för detta är att sökhastigheten blir åtminstone halverad och flygtiden för avsökning blir åtminstone den dubbla.
Abstract In this thesis 3D modeling of passive seeker estimates has been investigated. The effects of fusing the seeker estimates from two such seekers in a system of fiberoptic guided missiles have been examined. The intention has been to see if there are any benefits from having two seekers pointed at the same area, and what those benefits are compared to letting the missiles search different areas. An important matter has been to model the passive seeker estimates in 3D using ground topology information to limit the estimates along the line-of-sight of the seeker. The rotational and translational uncertainties of the missile has also been added to the model. The 3D estimates have been fused statically (independently in each frame in time), and by fusion of target tracks established in each sensor by itself. The results of simulations give that seeker data fusion is bebeficial. It is argued that the benefits are more significant when target is occluded in one of the seekers. The costs of the improvements are that less than half the search rate can be obtained and that it takes at least twice the time-of-flight in search mode.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182