Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

UK-Swedish field trial on short-wavelength coherent laser radar.

UK-Swedish field trial on short-wavelength coherent laser radar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Letalick Dietmar, Karlsson Christer, Harris Mike
Ort: Linköping
Sidor: 29
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-04-07
Rapportnummer: (FOA-R--97-00669-408)
Nyckelord coherent laser radar, refractive turbulence, semiconductor laser, fibre amplifier, koherent laserradar, refraktiv turbulens, halvledarlaser, fiberförstärkare, E3604, 32
Sammanfattning Ett gemensamt svensk-brittiskt fältförsök med kort- och långvågiga laserradarsystem genomfördes vid DERA Pershore under tiden 14-25 april 1997. Prestanda hos tre laserradarsystem undersöktes: (i) ett kompakt, kontinuerligt svenskt system med låg effekt baserat på en halvledarlaser och med en våglängd på 1,5 mm, (ii) ett kontinuerligt 1,5-mm-system från DERA innehållande fiberoptik och en erbium-dopad fiberförstärkare vilken gav en uteffekt på över 1W, samt som jämförelse (iii) ett tidigare utvärderas kontinuerligt 10-mikrometer system från DERA. Syftet med försöket var: Att mäta de relativa effekterna av atmosfärsturbulens vid korta och långa våglängder Att kalibrera systemen viddetektion av hårda mål samt undersöka prestandagränserna. Att studera potentialen för vindmätning vid korta våglängder. Att studera tillförlitligheten hos teknologin med kort våglängd och fiberoptik, Den begränsade datamängdenverkar indikera att inverkan av turbulens på signaleffekten är mindre än den teoretiskt beräknade. Det kan förklaras av att turbulensens storlek överskattades p.g.a. mätgeometrin. Emellertid kan en slutsats vara att teorin inte underskattar inverkan av turbulensen och således att teorin kan användas för approximativa systemutvärderingar. Vädret under försöket medgav endast att en begränsad datamängd kunde erhållas. Fortsatta experiment, noggrant utformade och under kontrollerade förhållanden, krävs för att fullständigt utvärdera problemet.
Abstract A joint UK-Swedish comparative trial of short- and long-wavelength laser radars, was held at DERA Pershore over the period 14-25 April 1997. The performance of three laser radar systerns was investigated: (i) A compact, lowpower continuous-wave (CW) Swedish system based on a semiconductor (diode) laser source at a wavelength of 1.5 mm, (ii) A DERA 1.5 mm CW system incorporating fibre optics and an erbium-doped fibre amplifier to boost diode output to over I W, and (iii) a fully-evaluated DERA10 mm (CO2) CW system for performance comparison. The broad aims of the trial were: To measure the relative effects of atmospheric turbulence at short and long wavelength. To calibrate system sensitivity in hard-target detection and probe the performance limits. To assess the potential for wind sensing at short wavelength. To assess the reliability of the short-wavelength and fibre technology. The limited dataset seems to indicate a lower influence by turbulence than predicted by theory. This may be explained by overestimation (due to the measurement geometry) of the turbulence. However, one conclusion is that the theory does not underestimate the influence of turbulence; hence the theory can be used when system performance is (approximately) evaluated. Due to the weather conditions, only a limited dataset could be acquired. Further experiments, well designed and under controlled conditions, are required to fully evaluate the problem.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182