Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En enkel torpedmodell.

En enkel torpedmodell. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Malmgren Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-04-22
Rapportnummer: (FOA-R--97-00670-313)
Nyckelord Torped, Modell, Hydrodynamik, Torpedo, Model, Hydrodynamics
Sammanfattning I denna rapport föreslås ett sätt att modellera en fiendetorpeds dynamik. Det föreslagna modelleringssättet är framför allt lämpligt då man känner till relativt lite om torpeden och/eller snabbt behöver en fungerande modell. En viktig fördel med den föreslagna modellen är att den inkluderar styrautomat. Beroende på vad man vet a priori om torpeden, kan olika tillvägagångssätt för modellering användas. Eftersom torpeden är fientlig är det rimligt att torpedens dynamik bara är delvis känd. Beroende på vad man vet a priori har vi följande fyra fall: *Man känner inte till något om torpedens dynamik. *Man har sett torpeden manövrera så att man känner till svängprestanda. *Man har skattningar av torpedens hydrodynamiska derivator, men känner inte hur styrautomaten konstruerats. *Man har skattningar av torpedens hydrodynamiska derivator, samt vet hur styrautomaten konstruerats. Notera att bra skattningar, i fallen 3 och 4, kräver underrättelseinformation eller experiment i vattentunnel. Två olika modelleringssätt betraktas; Ett förenklat och ett mer fullständigt. Motiv ges för att den förenklade modellen är lämplig i de tre första fallen.
Abstract In this report, a way of torpedo dynamics modelling is proposed. The proposed way of modelling is applicable in particular when relatively little is known about the torpedo and/or when a model is immediately needed. An important advantage of the proposed model is that it includes the torpedo control system. Depending of what is a priori known about the torpedo, different ways of modelling of the dynamics may be used. Since the torpedo is assumed to be hostile, it is reasonable that the dynamics is only partly known. Depending of what is known, the following four cases arise: *Nothing about the torpedo dynamics is known. *Torpedo manoeuvres has been observed so that the turn performance is known. *Estimates of the torpedo hydrodynamic derivates are available, but how the control system is designed is unknown. *Estimates of the torpedo hydrodynamic derivates are available, and it is known how the control system is designed. Note that good estimates, in the third and fourth case, require either intelligence information or water tunnel experiments. The applicability of the model is motivated for the first three cases.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182